ביטול עסקה ריהוט

 1. בפני תביעה כספית, בסך 3,000 ₪, שעניינה ביטול עסקה להזמנת רהיט.
 2. אין מחלוקת עובדתית מהותית בתיק, וההכרעה היא משפטית.
 3. התובעת הזמינה שידה מהנתבעת, על פי דוגמא שעמדה בתצוגה בחנות, בסך 3,000 ₪. מספר ימים לאחר מכן הודיעה התובעת על רצונה בביטול העסקה, והנתבעת הודיעה לה שהדבר לא יתאפשר, שכן מדובר בהזמנה מיוחדת שכבר הוחל בביצועה. בסופו של יום הושלמה הרכבת השידה, אך זו לא סופקה.
 4. אעיר, להשלמת העניין העובדתי, כי במחלוקות שוליות שעלו (כגון: אם עמדת התובעת היתה נחרצת בעת ההודעה על הביטול, או שהיתה מהוססת, ולא גמרה אומר בליבה לבטל את העסקה), אני מעדיף את גרסת התובעת, בעיקר מאחר שנציגי הנתבעת שהיו מעורבים באותו שלב כלל לא התייצבו למסור עדות, ולגבי שלב זה נמסרה העדות מכלי שני, על ידי הנציג שהתייצב, אך היה מעורב רק בסוף הפרשייה. לפיכך ניתן לקבוע, כעובדה, שהביטול היה החלטי, והיה תוך 14 יום מביצוע העסקה.
 5. השאלה הטעונה הכרעה היא, האם הזמנה מעין זו, של רהיט שהוזמן ויוצר במיוחד עבור לקוח, אולם לא לפי מידות או דרישות מיוחדות, אלא על פי דוגמא קיימת בתצוגה, היא מסוג ההזמנות הנופלות לגדר החריג הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, שאינו מאפשר ביטול עסקה ביזמת הלקוח, או מסוג ההזמנות הנופלות לגדר הכלל, המאפשר ביטול העסקה.
 6. הכלל קבוע בתקנה 2 ("ביטול עסקה") לתקנות האמורות, וזו לשון הדברים:

"צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7)... – (1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין..."
7. החריג קבוע בתקנה 6 ("הגבלת זכות הביטול"), וזו לשון הדברים:
"(א) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי – ...(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות..."
8. הפריטים הרלבנטיים בתוספת לתקנות הם:
"(1) ריהוט; (...) (5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן;..."
9. לעניין ריהוט, אין חולק, כי הזמנה מיוחדת, לפי מידות ודרישות מיוחדות, אינה בת-ביטול; אין חולק כי הזמנת מוצר מהמלאי הוא בר-ביטול. המקרה שבפנינו הוא מקרה ביניים: ההזמנה אינה לפי מידות ודרישות מיוחדות של הצרכן, אולם גם אינה רכישה מהמלאי.
10. במקרה שכזה, נחלקו הדעות בבתי המשפט השונים (לדעה המצדדת בזכות הביטול, ראה לדוגמא פסק-דינה של כב' הש' ל' ביבי ממן בתיק 6425-04-11 בצלת נ. הביטאט; ולדעה המצדדת בהעדר זכות ביטול, ראה לדוגמא פסק-דינה של כב' הש' א' נחמן בתיק 6489-06-11 אליאס נ. בן חמו – שני פסקי-הדין, ואחרים כמותם, פורסמו במאגרי פסיקה שונים באינטרנט).
11. במחלוקת זו, דעתי כדעה הראשונה, ואני סבור כי היא נובעת מדיוק בלשון התקנות. פריטים 1 ו-5 שבתוספת אינם מוציאים זה את זה, לטעמי; לאמור: יתכן שטובין יהיה גם ריהוט וגם כזה "שהזמין צרכן וטרם סופק לו...". אני סבור שפרשנות פריט 5, כאילו נכתב בו "טובין, למעט על פי פריטים (1), (2) ו-(3)..." (כדוגמא), לא תוכל להתקבל, וסייג כזה אמור היה להופיע במפורש.
12. משכך, ומאחר שפריט (5) מכיר במפורש במצב בו ישנו טובין, שיש צורך לייצרו או להזמינו עבור צרכן, עקב הזמנתו, אולם אינו "לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן". מכאן, כי טובין שיוצר (עבור צרכן ועל פי הזמנתו) על פי דוגמא קיימת אצל העוסק (המוכר), נכנס בגדר פריט (5). מכאן, כי את פסקה 2 של תקנה 6 יש לפרש כמתייחסת רק לטובין שהוזמן על פי מידות או דרישות מיוחדות לאותו צרכן.
13. לא זהו המקרה שבפנינו, ועל כן תקנה 6 לא תחול, ויחול הכלל הקבוע בתקנה 2, דהיינו: העסקה היא בת-ביטול.
14. לפיכך אני קובע, כי התובעת היתה זכאית לבטל את העסקה, ומעשתה כן – זכאית היא להשבת התמורה (אין מקום לדבר על החזרת המוצר, שכן זה לא סופק).
15. על פי תקנה 5 לתקנות, זכאי העוסק לנכות סך של 100 ₪ כדמי ביטול, מתוך התמורה המוחזרת לצרכן.
16. אשר על כן אני קובע כי העסקה בוטלה, ובהתאם אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 2,900 ₪, ועוד סך של 360 ₪ עבור הוצאות המשפט והדיון, ובסך הכל: 3,260 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום.
המבקש להשיג על פסק הדין, זכאי לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי, תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה ספה

 2. ביטול עסקה סלון

 3. ביטול עסקה מיטה

 4. ביטול עסקה מזרן

 5. ביטול עסקה ארון

 6. ביטול עסקה עמינח

 7. ביטול עסקה מזרון

 8. ביטול עסקה ריהוט

 9. ביטול עסקה רהיטים

 10. ביטול עסקה ביתילי

 11. ביטול עסקה מזרנים

 12. ביטול עסקת רהיטים

 13. ביטול עסקה של רהיט

 14. ביטול הזמנת רהיטים

 15. ביטול עסקה ד''ר גב

 16. איחור באספקת רהיטים

 17. ביטול עסקה חדר שינה

 18. אי התאמה במידות הסלון

 19. ביטול עסקה פינת אוכל

 20. ביטול עסקה סלון פינתי

 21. ביטול עסקה ריהוט פגום

 22. תביעה נגד חברת רהיטים

 23. אי פינוי רהיטים מהדירה

 24. ביטול עסקה בחנות רהיטים

 25. דרישה להחליף סלון שנקנה

 26. הסכם להפעלת מספרה וסלון יופי

 27. הודעה על ביטול עסקת קניית ספה

 28. תביעה בגין קניית שולחן אבירים

 29. ביטול עסקה ריהוט בהזמנה מיוחדת

 30. תביעה בגין אספקת דלת בלבד ללא משקוף

 31. אי עמידה בתנאי האספקה - שולחן אבירים

 32. תביעה להשבת מלוא הסכום ששולם במסגרת עסקה לרכישת ריהוט

 33. תביעה בגין שידה שאינה תואמת את ההזמנה ופגם באחת המגירות

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון