ביטול עסקת טיול


כללי:

התביעה החלה להתברר במקורה, כתביעה שטרית בהוצל"פ.

הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע שטר, אשר נתקבלה, וכך התגלגל הדיון והגיע אל פתחו של בית המשפט השלום.

שני הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית, וסיכומים. משיקולי יעילות, ויתרו הצדדים על חקירות פרונטליות, על יסוד הממצאים בתיק, הנני להכריע בתובענה.

בקשת הביצוע:

התובעת הגישה לביצוע בלשכת ההוצל"פ, שיק בסכום של 38,000 ש"ח. השיק משוך לפקודת התובעת, עושת השיק היא הנתבעת, כפי שעולה הן מהחתימה , והן מפרטיה כבעלת החשבון, אשר מתנוססים בפינה הימנית העליונה של השיק.

מועד הפרעון הנקוב בו הינו מ-09.08.2000. על גבו מופיעה חתימת היסב.

השיק הוצג לפרעון, וחולל ביום 15.8.01, מסיבת נה"ב.

ההתנגדות לביצוע שטר:

הנתבעת התנגדה לביצוע השטר. לגרסתה, עסקת היסוד שעל יסודה נמש/ך השטר, בוטלה על ידה מראש, עקב מחדליה המרובים של התובעת.

לפיכך, גרסה היא כי חל כאן כשלון תמורה מלא, לחילופין, עתרה לביצוע קיזוז בשל נזקיה עקב מחדלי התובעת והשינויים שערכה בעסקת היסוד, באופן חד צדדי.

ההתנגדות התקבלה, בהסכמתם הדיוניות של ב"כ הצדדים, מיום 17.2.02.

גרסת הנתבעת:

בהיות התביעה שטרית במקורה, נביא את גרסת הנתבעת תחילה.

הנתבעת תמכה יתדותיה, בתצהירו של דובר המועצה המקומית, מר חליל אבו הוידי.

מר אבו הוידי הצהיר, כי השיק שבמחלוקת, נמסר לתובעת עבור ארגון וביצוע טיול לעובדי המועצה המקומית, לעיר פראג בצ'כיה. לגרסתו, המועצה המקומית נתנה מספר הצעות, ובחרה בסופו של תהליך, בהצעתה של התובעת. (ראה סעיף 4 לתצהיר).
טופס ההצעה צורף כנספח א' לתצהיר.

ההצעה התייחסה לנסיעה של ארבעה לילות, במלון ארבע כוכבים, כולל טיסות, העברות, ושירותים שונים.

תאריכי הנסיעה, על פי ההצעה, הם:

יציאה - בתאריך 12.8.01. (המראה מישראל בשעה 06:40 בבוקר).

חזרה - בתאריך 16.8.01. (המראה מפראג בשעה 10:40 בבוקר).

המועצה/הנתבעת הסכימה לקבל את הצעתה של חברת הנסיעות/התובעת היא אף מסרה לידיה, לטענת מר אבו הוידי.

בסעיף 6 לתצהירו, המחאה על סך 25,000 ש"ח, אשר נפרעה במלואה, ביום 29.7.01.

כן, מסרה המועצה/הנתבעת, לחברת הנסיעות/התובעת, את השיק נשוא התביעה.

בסעיף 7 לתצהיר, מדבר מר אבו הוידי על שיק בסך 40,000 ש"ח.

אך דומה כי זוהי טעות, שכן עינינו חוזות בשיק על סך 38,000 ש"ח בלבד.

המועצה המקומית הודיעה לעובדיה על הטיול המתוכנן, ואלה הגיבו בהתלהבות, ונרשמו בהמוניהם.

ראה: סעיף 9 לתצהיר מר אבו הוידי.

נספח ב' לתצהיר - רשימת העובדים שנרשמו.

שלושה ימים לפני מועד היציאה המתוכנן, ביום 9.8.01, הודיעה התובעת לנתבעת, במפתיע, על שינוי במועדי הטיול.

היציאה תדחה ליום 15.8.01 שעה 06:40 (במקום) 12.8.01.

החזרה תדחה ליום 19.8.01 שעה 10:30 (במקום 16.8.01).

ראה: סעיף 10 לתצהיר.


כמפורט בהמשך התצהיר, סעיף 11, השינוי גרם התמרמרות לעובדים שנרשמו לטיול, הואיל ונאלצו להתאים עצמם ברגע האחרון לתוכנית ששונתה.

ארבעה עובדים אף ביטלו את נסיעתם, והתובעת השיבה בעקבות זאת, למועצה המקומית, סך של 8,000 ש"ח. אישור על ההחזר צורף כנספח ג' לתצהיר.

ביום 14.8.01, עת ניגש אחד העובדים לקבל את כרטיסי הטיסה, התברר, כי התובעת, על דעת עצמה, עשתה שינוי חד צדדי נוסף.


= 3 =מועד היציאה נותר ביום 15.8.01, אך נקבע לשעות הערב, במקום לשעת הבוקר המוקדמת, המקורית. מועד החזרה נקבע ליום 18.8.01 בשעת לילה, במקום ליום 19.8.01 בבוקר. כך שהטיול קוצר בפועל, ביום ובלילה. (סעיפים 13,14 לתצהיר).

המועצה המקומית גורסת, כי שינוי חד צדדי זה, של מועדי הטיסות, היות הפרה יסודית של ההסכם, ולפיכך היא הודיעה לנתבעת על ביטול העסקה כולה.

הטיול בוטל, ובעקבות הביטול אף מוטל השיק נשוא התביעה.

לשיטתה של המועצה המקומית, עסקינן בכישלון תמורה מלא בעסקת היסוד.

היא גורסת עוד, כי ביטול ובעקבותיה ביטול השיק, אינו ממצה את מלוא נזקיה.
היא שומרת לה את טענת הקיזוז, הן בגין עגמת הנפש שנגרמה לעובדיה והן בגין הסכום ששולם לתובעת ביום 29.7.01, על חשבון הטיול, טרם הוחזר לידיה. (סעיף 18 לתצהירו של מר אבו הוידי).

גרסת התובעת:

התובעת תמכה יתדותיה, בתצהירו של מר חסן מרהג'י, מנהלה. מר מרהג'י העיד בתצהירו, כי התובעת היא חברה בע"מ שעיסוקה - סוכנות נסיעות.

הנתבעת, שיגרה אליה הצעה להציע הצעות, לטיול נופש בפראג, לקבוצה של כשלושים עובדים, בקיץ 2001.

התובעת הציעה הצעת מחיר לנתבעת, ביום 17.7.01. עותק ההצעה צורף כנספח ב' לתצהירו של מר מרהג'י, והוא זהה לעותק שצורף כנספח א' לתצהירו של מר אבו הוידי.

ההצעה היא לנופשון בתנאי צ'רטר, וכך התאפשר המחיר הזול של ההצעה, על בסיס של $490 דולר ארה"ב לאדם בחדר זוגי. (ראה סעיפים 8-5 לתצהיר).

מר מהרג'י הוסיף, כי אילו הייתה מוגשת הצעה לנסיעה זהה, שלא בתנאי צ'רטר, הייתה העלות תופחת לסכום של $779 דולר ארה"ב לאדם. (סעיפים 9 - 10 לתצהיר).

הנתבעת אישרה את ההצעה ועל פי המוסכם שילמה לתובעת 35% ממנה מראש, בשיק שנפרע. יתרת התשלום, 38,800 ש"ח, היתה הנתבעת אמורה לשלם בד בבד עם קבלת כרטיסי הטיסה.

מר מהרג'י מציין, כי חזר והפציר בנתבעת למסור לידיו רשימת הנוסעים. העיכוב בקבלת הרשימה היה משמעותי, לגרסתו, הואיל ורק עם קבלתה, יכולה הייתה התובעת להזמין כרטיסי טיסה.

הנתבעת מסרה לידיו את רשימת הנוסעים, באיחור ניכר, ולאחר בקשות רבות, רק ביום 30.7.01. (סעיפים 13, 14 לתצהירו), אז גם נמסרה המקדמה בשיעור 35% ממחיר העסקה.


הוא, טוען, כי האיחור בקבלת הרשימה, גרם לדחיית הטיסה, מיום 12.8.01, ליום 15.8.01:

"הואיל ורק ב-30.7.01 קיבלתי את רשימת הנוסעים, ואת המקדמה כפי שדרשתי, נוצר צורך של חברות התעופה לשינוי בשעת ההמראה של הטיסה היוצאת ב-15.8.01. הנתבעת ידעה על השינוי ממועדי הטיסה". (סעיפים 16,17 לתצהירו של מר מהרג'י).

הוא הוסיף כי מסר כרטיסי טיסה (וואו'צרים) על פי התחייבות התובעת, למלווה הקבוצה מר שמעון אמיר, ביום 14.8.01. מיום הטיסה, התברר כמקובל בטיסות צ'רטר מסוג זה, כי הטיסה מתעכבת בכמה שעות, וכי במקום בשעת בוקר 306:30) תצא הטיסה בשעת אחר הצהרים 018:00).

לדבריו בסעיף 20: "עיכוב זה מקובל ונהוג בנופשוני צ'רטר מסוג הנופשון שסופק".

בהמשך תצהירו הוא מתאר את ביטול העסקה:

"21. ראש המועצה המקומית, מר עאמר אבו מעמר, הודיע טלפונית למנהל התובעת כי הוא ידאג אישית לכך כי אף אחד לא יטוס.

22. ואכן, הלקוחות לא התייצבו לטיסה, על אף שעלותה שולמה על ידי במלואה, וחלקה אף שולם לי ע"י הנתבעת.

23. השיק נשוא תיק זה, בוטל, ע"י הנתבעת, לא שולם, והוחזר ע"י הבנק".

זוהי פרשת התביעה.

המחלוקות:

כל צד תאר את העובדות מנקודת מבטו, אך התמיכה המתקבלת משני התיאורים, היא תמונה אחידה.

הנתבעת הזמינה מן התובעת, נסיעה לחו"ל, לפראג אשר בצ'כיה, בקיץ 2001. היו אמורים לנסוע כ-36 עובדים. הנסיעה הייתה על בסיס חבילת צ'רטר, בעלות של 490 דולר ארה"ב לאדם, כולל כל התוספות.

תאריך הטיסה המקורי שנקבע בין הצדדים היה 12.8.01, ביזמת התובעת, אך בהסכמת הנתבעת, שונה התאריך ל - 15.8.01.

ממש לפני הטיסה, ביום 14.8.01, התברר לנתבעת כי הנופש קוצר משמעותית, ב- 25% במקום נופש בן ארבעה ימים וארבעה לילות, קוצרה התקופה לשלושה ימים ושלושה לילות.

זאת, ע"י שינוי שעות הטיסה. לטענתה של הנתבעת, זהו פגם יסודי, היורד לשורש ההתקשרות ומצדיק את ביטוליה. לטענתה של התובעת, זהו נוהג רגיל בטיסות צ'רטר מסוג הטיסות שהזמינה הנתבעת, ראה עליה להיות מודעת לכך. שינוי מעין זה, טבוע ב"עסקת צ'רטר" מראשיתה, אין הוא מהווה צידוק לביטול העסקה.

יש להכריע בשאלות הבאות:

האם יש הצדק לביטול עסקת היסוד ע"י הנתבעת?

האם עומדת לנתבעת טענת קיזוז?

ביטול עסקת היסוד:

עסקת היסוד הייתה הזמנת טיול צ'רטר לחול, בן ארבעה ימים וארבעה לילות.

התובעת לא ניהלה מלכתחילה את ההזמנה לשביעות רצונה של הנתבעת, כאשר דחתה את מועד ההמראה הראשוני, מיום 12.8.01, ליום 15.8.01. דבר שגרם לביטול נסיעתם של ארבעה עובדים, והצדיק החזר כספי מצד התובעת.

מצהיר התובעת, מר מהרג'י, בחר להתעלם מכך. ובתצהירו ערפל את ההתייחסות לנושא תאריך הטיסה המקורי. הוא ניסה במידת מה, להטיל את האחריות לכך על הנתבעת, שאיחרה למסור את רשימת הנוסעים. אך לא מצאתי בתצהירו הסבר ראוי לשאלה מדוע לא ניתן היה לשמור על תאריך הטיסה המקורי שהובטח לעובדים: 12.8.01.

זהו מחדל ראשון של התובעת.

אם כי, זה אינו מחדל יסודי, היורד לשורש העסקה ומצדיק את ביטולה.

הבעייתיות נעוצה בשינוי השני במועדי היציאה והחזרה. שינוי שגרם לקיצור משמעותי בתקופת הנופש.

ברי, כי טיסה בשטח 06:30 בבוקר, שונה משמעותית מטיסה בשעה 18:00 אחר הצהרים, במקרה הראשון, ההגעה לעיר היעד (פראג) היא מוקדמת, וניתן לטייל בה ולמצות את ההנאה מיום הטיול. במקרה השני, ההגעה לעיר היעד, היא בשעת לילה, וכל שנותר לנוסע התשוש, הוא ליפול על מיטתו ולישון, כך מוחמץ יום טיול.

גם שעת החזרה היא משמעותית.

חזרה ביום 19.8.01 בשעה 10:30 בבוקר, מאפשרת למטייל, בילוי מלא ביום 18.8.01, כולל בשעות הערב המאוחרות והלילה. לאחר מכן תנומה נעימה במלונו, ארוחת בוקר, ויציאה נינוחה אל שדה התעופה, לקראת חזרה הביתה.

שונים הם פני הדברים, כאשר החזרה היא בליל יום 18.8.01. הבילוי באותו יום הוא בעל גוון שונה, מקוצר. על בילוי ערב אין מה לדבר. יש הפסד לינת לילה בעיר היעד, וארוחת בוקר מלון.

אני מוצאת, כי זהו אכן שינוי משמעותי מן ההצעה הראשוני. השינוי הוא סודר, ויורד לשורש העסקה. שוב, אין זו עסקה של ארבעה ימים ולילות תמורת 490 דולר, אלא עסקה של שלושה ימים ולילות, אותה יש לתמחר באופן שונה לחלוטין.

הנתבעת, נתלית בכך שזוהי עסקה צ'רטר, ולכן, לשיטתה השינוי הוא לגיטימי.

על העובדה שהטיסה היא בתנאי צ'רטר, לא יכולה להיות מחלוקת עובדתית, הגם שהדבר לא צוין בהצעה, ברי מכל נסיבות העסקה, כי היה גלוי וידוע לכל הצדדים כי בעסקת צ'רטר עסקינן. שעות הטיסות , ומחירו משלים על כך.

אמנם, בטיסות בכלל, ובטיסות מסוג צ'רטר בפרט, נאלץ הנוסע הבודד לספוג שינויים כאלה ואחרים בשעות הטיסות, אולם אין להשלים עם שינוי כה משמעותי, המקצץ את הנופש ב-25%.

לסוכנות נסיעות, שהיא צינור הקישור בין חברת התעופה לבין הלקוח, יש לטעמו מחוייבות כלפי הלקוח. גם אם הוא לקוח בודד, ועל אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בקבוצה. סוכנות הנסיעות, התובעת, הציעה לנתבעת נופש של ארבעה ימים ולילות, וברגע האחרון, היא מעמידה את הלקוחה בפני מצב בו עליה להסתפק, בנופש מקוצץ.

והכל - באצטלת צ'רטר, מעין כוח עליון, משלו ניתן לשים לאל את ההתחייבות החוזית המקורית.

אילו הייתה התובעת, בשלב זה, באה לקראת הנתבעת, מפחיתה קמעא מן תמחור שסוכם עליו, על מנת שיהיה תואם לתנאי הנופש "החדשים" נורא. אולם התובעת לא עשתה כן.

היא עמדה על קבלת המחיר המלא, תמורת נופש מקוצר. העסקה "הסופית", כפי שהוצעה לנתבעת ביום 19.8.01 הייתה שונה משמעותית מהעסקה המקורית, שעל יסודה בוצעה ההתקשרות. כלומר: ההצעה מיום 17.7.01.

זוהי אי התאמה, כמובנו של ביטוי זה בחוק המכר תשכ"ח - 1968, סעיף 11 (5).

הגם שהנתבעת ידעה כי מוצעת לה עסקת צ'רטר, אין לומר כי הסכימה על יסוד זה, לסטיה כה גדולה, ממה שסוכם במקור. לפיכך, אין להחליף את הסוג הנקוב בסעיף 12 לחוק המכר.

הגדרתה המקורית של העסקה כעסקת צ'רטר, אינה חזות הכל, ואין היא מצדיקה שינוי כה משמעותי בתנאי החוזה.

אני מקבלת את עמדת הנתבעת, כי בנסיבות אלה, זכאית הייתה למסור הודעת ביטול החוזה. וכך עשתה, במועד המוקדם ביותר שהיה באפשרותה, קרו ביום 19.8.01.

ראה הוראת סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973, הביטול יהיה תוך זמן סביר מיום בו נודעה עילת הביטול, וכן הוראת סעיפים 7 (א) ו-8 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1971.

התובעת, אשר טוענת כי שילמה לספק את תמורת הטיסה, ונפגעה מהביטול, לא צירפה לתצהירה כל אסמכתא אודות התשלום.

מה גם, שעל פי הוראות סעיף 3 (4) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1971, אין הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, אם האכיפה היא "בלתי צודקת בנסיבות העניין".

כפי שציינתי, לטעמי קיצוץ של 25% משיעור הנופש שהוצעה מלכתחילה, הוא שינוי יסודי. אכיפת העסקה על פי המחיר המקורי, הייתה אפוא בלתי צודקת בנסיבות העניין.

יתכן שהתובעת הייתה יכולה להציל משהו, אילו לא הייתה מתבצעת בעמדתה, והייתה מציעה לתובעת, הנחה מסוימת, בהתאם להפחתת שיעור הנופש. מכיוון שהתובעת עמדה על קבלת מחיר מלא עבור נופש מקוצר, תוך שהיא מתכסה באצטלת הצ'רטר, אין לגנות את הנתבעת על ביטול העסקה כולה.

כפועל יוצא, עומדת לנתבעת טענת כשלון תמורה מוחלט.

טענת קיזוז:

הנתבעת צירפה לטענותיה גם טענת קיזוז. בטענה זו, אין ממש. עגמת הנפש, שהנתבעת טוענת לה, היא מן הסתם בלתי מבוטלת, אך אינה נותנת לכימות כספי. זאת ועוד, עגמת הנפש מוזכרת בקצרה, וללא פירוט שמי.

אשר לתשלום שהנתבעת טוענת כי שילמה ע"ח החוזה שבוטל, ביום 29.7.01, זה אינו נושא לקיזוז. אם הייתי מוצאת כי העסקה הוכשלה ע"י הנתבעת, דווקא, ודאי שלא היה מקום לקיזוז.

ברצות הנתבעת, פתוחה בפניה הדרך לתבוע השבה. בהליך הנוכחי, לא הוגשה תביעה שכנגד.

פסק הדין שבכאן ניתן על יסוד הכתב, ללא חקירות, ומשכך, אינו משמש תקדים, ויהא על הנתבעת להוכיח זכאותה להשבה, מבראשית .

בהזדמנות זו, אני חוזרת בפני הצדדים על ההצעה שהצעתי ביום 7.10.02.

במקום לעסוק במשפטי השבה, שבו יגיעו להבנה כי התובעת תארגן נופשון אחר עבור עובדי הנתבעת, על בסיס המקדמה שכבר שולמה? אני מניחה לצדדים להגיע להבנה ביניהם בעניין זה, אם יצליחו שכן כל שעה כשרה לפשרה, אפילו לאחר מתן פסק הדין.

סיכום:

מן המקובל לעיל, נדחית התובענה השטרית.

תיק ההוצל"פ שמספרו 01-67656-01-8 יסוגר, וכל ההליכים שננקטו במסגרתו יבוטלו בזה.

הואיל והצדדים גילו יעילות דיונית.

(כמו גם מרמת האיחור הניכר שאיחרה הנתבעת בהגשת סיכומיה, ללא נטילת רשות), אני קובעת כי כל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה שטיח

 2. ביטול עסקת טיול

 3. ביטול עסקה חופשה

 4. ביטול עסקה איסתא

 5. ביטול עסקה תיירות

 6. ביטול עסקה דקה 90

 7. ביטול עסקה גוליבר

 8. ביטול עסקה אשת טורס

 9. ביטול עסקה דיזנהויז

 10. הפרת חוזה חבילת נופש

 11. ביטול עסקה מונה טורס

 12. ביטול עסקה חבילת נופש

 13. ביטול עסקה וואלה טורס

 14. ביטול עסקה אופיר טורס

 15. ביטול עסקה קווי חופשה

 16. ביטול עסקה הדקה התשעים

 17. ביטול הזמנת חבילת נופש

 18. ביטול עסקה בחברת נסיעות

 19. ביטול עסקה השטיח המעופף

 20. ביטול עסקה נסיעה לחו''ל

 21. ביטול עסקה סוכנות נסיעות

 22. אי הופעה לטיול

 23. הסכם קיבוצי סוכני נסיעות

 24. חובת הגילוי סוכנות נסיעות

 25. ביטול עסקת נופש ברגע האחרון

 26. ביטול עסקה טלפונית חבילת נופש

 27. ביטול עסקה לרכישת שירותי תיירות

 28. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 29. ביטול חופשה בגלל התדרדרות קשה במצב הבריאותי (תביעה נגד איסתא)

 30. תביעה לביטול חבילת נופש לחו"ל עקב פטירת קרוב משפחה (החזר כספי)

 31. תביעה נגד סוכנות נסיעות בגין ניהול משא ומתן בחוסר תום לב והטעייה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון