ביטול עסקת ניכיון שיקים


זוהי תביעה כספית, שהוגשה בסדר דין מקוצר. התובע (להלן: "הבנק"), טען ליתרת חובה בחשבונו של הנתבע אצלו (חשבון מס' 3954721, להלן: "החשבון") בסך של 30,787 ש”ח.

הנתבע הגיש בקשת רשות להתגונן (בש"א 1417/02). טענתו המרכזית היתה, כי ביצע עיסקת נכיון שיקים מול הבנק, באשר לשלושה שיקים על סך 12,600 ש”ח כל אחד (בסה"כ 37,800 ש”ח) (נספחים א' – ג' לתצהיר פקידת הבנק, חנה סרוסי) (להלן: "השיקים"). בניגוד למוסכם, כך טען המבקש, ביטל הבנק את עיסקת הנכיון, חייב את חשבונו בסכום השיקים, וגרם לו לנזקים, שאותם הוא מבקש לקזז.

כב' הרשמת סבין כהן, בהחלטתה מיום 23.3.03, קבעה:

"מצאתי לנכון ליתן למבקש רשות להגן בטענה זו, כך שאם יתברר, כי אכן מדובר בעסקת נכיון שיקים, פטור יהיה המבקש מלשלם את סכום השיקים האמורים (אא"כ תוכח הסכמה אחרת שהיתה בין הצדדים)".

4. למקרא טענות הצדדים ברור, כי אין מחלוקת שאכן בוצעה בין הבנק לבין הנתבע עסקת נכיון בנוגע לשיקים.

אין גם חולק, כי הבנק ביצע אך ורק בדיקה לגבי מושך השיקים, לא לגבי השיקים הספציפיים. פקידת הבנק, חנה סרוסי, הבהירה, כי:

"ת. אני מדברת על השיקים [עם הבנק הנמשך – א.ז.] אבל לא נותנת מספר שיק. הפנקסים נמצאים בבית העסק ולא בבנק. אנחנו מבקשים אינפורמציה האם הסכום סביר לפעילות הלקוח, האם הבנק השני היה מבצע עליו עסקת נכיון, האם היתה הוראת ביטול.

ש. זאת אומרת האם נכון, הכוונה שאנחנו מדברים על לקוח שנותן שיקים טובים.

ת. כן.

ש. אבל לא מדברים על משהו מסויים אחד.

ת. נכון. בלי ציון מספרי שיקים".


(עמ' 8 לפרוטוקול).

אין מחלוקת אף בנוגע לכך, שהתברר שמדובר בשיקים גנובים, אשר הוחזרו, ולפיכך ביטל הבנק את עיסקת הנכיון עם הנתבע, וחייב את חשבונו.

5. חוזרת, אם כך, קושיה למקומה: מה סוכם בין הצדדים, או, בלשונה של כב' הרשמת – האם אכן מדובר בעיסקת נכיון שיקים (עיסקה "נטו", גמורה וסופית), או שמא היתה "הסכמה אחרת" (למשל, ובפרט) – הסכמה לביטול העיסקה אם יתברר שהשיקים חוזרים.

6. ובכן, ראשית, הסכם פתיחת החשבון – "תנאים כלליים לניהול חשבון" (נספח ב' לכתב התביעה) כולל סעיף מפורש בדבר "זיכויים בגין שיקים ושטרות" (סעיף 10); בין היתר, קובע סעיף 10 ב' (2), כי:


"הבנק יהיה רשאי בכל עת לחזור ולחייב את החשבון בסכום השיקים/שטרות הבלתי נפרעים מכל סיבה שהיא...".

אלא שהסכם זה, שאף לא צורף לתצהיריהם של אנשי הבנק, איננו מהווה כלל בסיס לטיעוני הבנק.

למעשה, אף אין להוראה מעין זו תחולה במקרה דנן, כעולה אף מהודעת היועץ המשפטי לממשלה מיום 6.7.04, שניתנה בהתאם להחלטתי מיום 13.5.04.

באותה החלטה הפניתי לחוזר המפקח על הבנקים מספר ח- 202006 מיום 7.1.01, לסעיף 3 (א) להוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), תשנ"ב – 1992, וכן לת"א (רחובות) 1958/01 א.ב.מ.פ חברה לבינוי, ניהול וכח אדם בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, דינים שלום, כרך כד', 431.

בהודעה מטעם היועץ נאמר, כי לנ"ל אין תחולה על ענייננו, באשר פעולת הבנק, במסגרת עסקת נכיון השיקים, אינה כפעולת "בנק גובה", אלא פעולה מתוך אינטרס עצמאי של הבנק.

7. נקודת המוצא היא, שהשיקים סוחרו לצרכי ניכיון, ועם סיחורם זוכה חשבונו של הנתבע; זיכוי זה העניק לבנק זכות קנין בשיקים.


בין אם מדובר במכר המתגבש עם הסיחור, ובין אם מדובר במכר מותנה, על הבנק, הטוען זאת, מוטל הנטל להוכיח קיומה של התנייה ספציפית, המאפשרת לו לשוב ולחייב את חשבונו של הנתבע.

האם עמד הבנק בנטל?

8. בתצהירה של גב' סרוסי היא אומרת, כי:

"... מעולם לא הוסכם עם הנתבע, במפורש ו/או מכללא, כי הבנק לוקח על אחריותו ועל סיכונו את סכום השיקים במקרה ולא יכובדו. ההיפך הוא הנכון, ללקוח הוסברה משמעות נכיון השיקים הדחויים והנוהל במקרה שלא יכובדו" (סע' 15 לתצהיר).

תצהירו של מנהל הסניף, יעקב מלכה, כולל סעיף זהה, מילה במילה (סע' 15 לתצהירו).

השניים גם "מפנים את תשומת הלב", לנספחים "ד'-ה'", שהם "טופסי בקשה לביצוע נכיון שיקים", המפרטים את שלושת השיקים המדוברים.

ואכן, טפסים אלו כוללים סעיף בדבר "ביטול עסקת הנכיון", שלפיו:

"בכל מקרה שלא תוכלו להציג שיקים מסויימים ו/או השיקים יוחזרו לכם על ידי הבנק הנמשך כבלתי נפרעים מסיבה כלשהי, יבוטל הנכיון ויחולו לגבי שיקים אלה התנאים המפורטים להלן..."

שני הנספחים אינם חתומים בידי הנתבע; על גבי נספח ד' רשום בכתב יד ברובריקה של "חתימת הלקוח": "בהוראה טלפונית"; על גבי נספח ה' לא רשום דבר.

האם הוכיח הבנק, שהנתבע היה מודע ספציפית לתנאי בדבר ביטול עסקת הנכיון?

לדעתי לא הוכח הדבר כלל ועיקר.

9. כאמור, הנתבע לא חתם על טופסי הבקשה; גם אם הוא רשאי לבצע פעולות טלפוניות כלשהן, אין הדבר פוטר את הבנק מלהעמידו על משמעות העיסקה המתבצעת.

אנשי הבנק, גב' סרוסי ומר מלכה, נקטו בתצהיריהם, כאמור לעיל, לשון כללית ביותר, והדברים שנאמרו באוזני הנתבע, אם נאמרו, אינם מפורטים "ברחל בתך הקטנה".

גם בעדותם בבית המשפט אין ביסוס לעניין זה. כל שגב' סרוסי מתארת הוא:

"... זכור לי המעמד, מסרת לי את השיקים, שוחחתי עם מלכה וחזרתי אליו והוא אמר לי לבצע נכיון... העסקה בוצעה בשיחה טלפונית איתך" (עמ' 7 לפרוטוקול).

10. למול הגירסה המגומגמת של הבנק עומדת גירסתו העקבית של הנתבע. לדבריו, סמך על הבדיקה שהבנק מבצע,
ואיש לא העמידו בפני האפשרות של ביטול עיסקת הנכיון.

בתצהירו הנלווה לבקשת הרשות להגן, אומר הנתבע, בסעיף 8:

"... פניתי למנהל הבנק מר מלכה והסברתי לו את הסיטואציה, הבהרתי לו כי התנאי שלי לביצוע העסקה הוא שהשיקים ייבדקו על ידי הבנק, ורק במידה והשיקים בסדר ואמורים להיפרע אני אבצע את העסקה [מכירת סחורה – א.ז.]. הוא הפנה אותי לגב' חנה, פקידה בבנק, שתבצע את עסקת הניכיון. אני פניתי לחנה, הסברתי לה שוב כי תנאי לעסקה הינו בדיקת הבנק את השיקים וקבלת אישור ממנו. היא ביקשה ממני שאשאיר בידיה את השיקים, היא תבצע את הבדיקה ותחזור אלי בתוך מספר ימים. אני השארתי בידיה את השיקים. לאחר כארבעה ימים, וטרם נמסרה לי תשובה, התקשרתי לבנק, חנה אמרה לי שהיא ביצעה את הבדיקה, שלחה את השיקים בפקס לבנק הנמשך, הכל בסדר והנכיון בוצע".

הנתבע דבק חד-משמעית בגירסתו בעת עדותו בבית המשפט (שהותירה רושם אמין). להלן הקטע הרלוונטי בעדות:

"ש. בנספח ה' שאני מציג לך אותו ומקריא לך, מפנה לתנאי הניכיון – ביטול העיסקה – וברור שאי אפשר לעשות ניכיון כי אי אפשר על משהו גנוב.

ת. קודם כל הדבר הזה לא חתום על ידי, זה הבנק שלח אליך כדי שתיתן לי. הבנק לא אמר שזה יהיה על אחריותי. אני נתתי לה שיק כדי שתבדוק אותו גם בשבילי.

ש. אני אומר לך שהניכיון יעבוד אך ורק אם השיקים טובים.

ת. לא אמרו לי. אני עכשיו נשבע, לא".

(עמ' 9 לפרוטוקול).

11. מן המקובץ עולה, כי הבנק לא הוכיח שמדובר בתניית ביטול ידועה ומוסכמת (למעלה מן הצורך אעיר, כי גם אם נטל ההוכחה מוטל על הנתבע, יש לקבוע כי עמד בו, לפי מאזן ההסתברויות, על בסיס הראיות שפורטו לעיל).

12. סוף דבר – הבנק אמור למעשה לתקן את דף החשבון על דרך זיכוי החשבון מחדש בסכום השיקים. מכל מקום, הואיל וסכום התביעה קטן יותר – התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבע הוצאות בסכום כולל של 5,000 ש”ח (הכולל בחובו גם את הליכי הביניים).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות שיק

 2. טענת שיק גנוב

 3. ביטול שיק שנגנב

 4. ביטול עסקה בשיק

 5. ביטול שיק שהוסב

 6. התיישנות בשיקים

 7. אי פרעון שיק דחוי

 8. השלמת פרטים בשיק

 9. התיישנות שיק שחזר

 10. התיישנות שיק שחולל

 11. ביטול שיקים שכר דירה

 12. חובת הבנק לפרוע שיק

 13. ביטול שיק דחוי שהופקד

 14. ביטול שיק דחוי בהסכמה

 15. התיישנות גביית שיקים

 16. התיישנות שיקים חוזרים

 17. ביטול עסקת ניכיון שיקים

 18. ביטול מניין שיקים שסורבו

 19. ביטול שיק אי השלמת עבודות

 20. הנטל להוכיח כי השיקים נגנבו

 21. שיקים שנמסרו בין שני צדדים קרובים לעסקה

 22. טענת ההגנה היחידה של הנתבע היא כי חתם על השיקים תחת אילוץ וכפייה

 23. שיק בטחון שאם יוטלו קנסות ו/או דוחות בתקופה בין מכירת הרכב עד העברת הבעלות

 24. תביעה בגין סירוב הבנק לפרוע במזומן שיק המשוך מחשבון לקוחו של הבנק ואשר הוסב

 25. החזרת שיק שנמשך מהבנק בסכום של 4,600 ש"ח ובגינו חוייב החשבון בסך של 46,000 ש"ח

 26. התובע טוען כי בגין העבודות שהזמין הנתבע מסר לו הנתבע שיקים וחלק מאותם שיקים לא נפרע

 27. הנתבעת טענה כי לא חתמה על השיקים, לא כתבה ולא מסרה אותם וכי מדובר בשיקים גנובים ומזויפים

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון