אי העברת מס שנוכה


נגד הנאשמת ומנהלה הנאשם 2, הוגש כתב אישום בגין אי העברת מס שנוכה לחודשים מאי עד אוגוסט 2001, בהתאם לס' 219 ו-224א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א 1961.

אין מחלוקת כי החברה שילמה משכורות לעובדיה לאחר שניכתה מהן מס הכנסה, וכי היתה חייבת להעביר את המס שנוכה לשלטונות המס.

ההגנה טוענת למעשה שתי טענות עיקריות.

טענתה הראשונה הינה שהנאשמים נקטו בכל האמצעים הסבירים למניעת העבירה, אך מפאת חוסר יכולת כספית לא הועבר המס שנוכה לשלטונות.

טענתה השניה הינה שהנאשם 2 אינו אחראי למעשי החברה, שכן לא היה אלא איש קש מטעם חברת "קוריום" -בעלי המניות העיקרים- שמקום מושבה בארה"ב .

המסגרת הדיונית לעניננו הוגדרה בס'219 לפקודת מס הכנסה (לגבי עצם העבירה), ס' 222 לפקודה (לגבי חובת הראיה על הנאשם להוכיח כי פעל כשורה), וס' 224א' (לגבי אחריות המנהל בחברה):

219 . אי העברת מס שנוכה


נוכה מס על פי סעיפים 164, 161 או 170, ובלי הצדק סביר לא שולם לפקיד השומה כאמור בסעיפים 166, 161 או 171, דינו של החייב לנכות – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיפים 61 (א) (3) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הניכויים האמורים או שני העונשים כאחד. הטוען כי היה לו הצדק סביר – עליו הראיה.

222. חובת הראיה

(א)...

(ג) מי שחלות עליו הוראות סעיפים 164 , 161 או 170 והואשם בעבירה לפי הסעיפים 218 או 219 עליו הראיה שקיים את ההוראות האמורות.

224 א' . אחריות מנהל וכו'

חבר בני אדם שעבר עבירה לפי סעיפים 215-220 , יראו כאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי, נאמן או בר כח של אותו חבר, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:


(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו.

(2) שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

החברה לא שילמה לפקיד השומה את המס שנוכה ממשכורות העובדים. על כן, בהעדר הצדק סביר תמצא החברה אשמה בדין.

מעיון בסעיפים הנ"ל עולה כי על הנאשמים הנטל להוכיח הצדק סביר לאי העברת המס שנוכה, הדבר הודגש הן בסעיף 219 סיפא ( "הטוען כי היה לו הצדק סביר עליו הראיה"), והן בסעיף 222 ("עליו הראיה שקיים את ההוראות האמורות").


הנאשם 2 העיד להגנתו וטען כי אמנם הינו בעל אחוז מזערי ממניות החברה, ואמנם מונה כמנהל החברה, אך למעשה החברה נוהלה באמצעותו בשיטת שלט-רחוק על ידי חברת קוריום שבארה"ב שהיא בעלת המניות העיקרית.

הנאשם טען כי החברה נכנסה לקשיים בעקבות אירועי 11 בספטמבר בארה"ב ועל כן לא הצליחה להעביר לשלטונות המס עוד כספים לתשלום המס שנוכה.

הנאשם בחקירתו הנגדית בפניי טען דבר והיפוכו, טען תחילה שהחברה נכנסה לקשיים, וכי קיבל הוראות להעביר את הכסף שקיבל מארה"ב למשכורות ולא למס הכנסה, למרות שידע כי במעשה זה עוברת החברה על החוק:

"ש: אילו הזרימו את הכסף ללא הוראות, היית משלם קודם את הניכויים למס הכנסה

ת: זה מה שצריך לעשות, וזה מה שביקש ממני רואה החשבון לעשות."

בהמשך טען הנאשם כי החברה שילמה באיחור למס הכנסה , וכשנשאל לגבי אישור התשלום השיב: "לא אני מתעסק עם מס הכנסה זה רואה החשבון"

הנאשם למעשה טען שקיבל הוראה לעבור על החוק ולשלם מהכסף שהועבר מארה"ב רק משכורות לעובדים ולא לשלם את המס. בהמשך, כשנשאל אם אין זו עבירה על החוק, טען כי המס כן שולם, אך משום מה נמנע מלהגיש ראיות חותכות וחד משמעיות על כך שאותו מס שנוכה שולם למס הכנסה.

המדובר במס לחודשים מאי עד אוגוסט 2001. הנאשם טען טענה מעורפלת של קשיים כלכליים ללא תימוכין, ומבלי להגיש ראיה בעלת משקל להצדקת אי תשלום המס שנוכה , וזאת כאמור כאשר באותה נשימה טוען שכן שולם המס.

מסתבר עוד כי לאחיו של הנאשם חלק גדול במניות החברה שבארה"ב.

לא מצאתי כל הצדק מדוע לא שולם המס. על הנאשמים רבץ נטל הראיה להוכיח הצדק סביר, נטל שלא הורם ולו במקצת.

לאור האמור לעיל, אני קובע כי הנאשמים לא הוכיחו הצדק סביר לאי תשלום המס, ועל כן נעברה עבירה לפי סעיף 219 לפקודת מס הכנסה.

טענתו השניה של הנאשם מס' 2 ולפיה נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת העבירה , טענה זו לא בוססה כלל וכלל כפי שיפורט מטה, ואני דוחה אותה.

הנאשם 2 מבקש להתנער מאחריותו כמנהל החברה הנאשמת.

על הנאשם 2 להוכיח אחת משתי חלופות אלו: שהעבירה נעברה שלא בידיעתו, או שידע על כך אולם נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה. ראה לענין זה סעיף 224 א' לפקודת מס הכנסה.

הנאשם אינו טוען חוסר ידיעה לגבי אי תשלום המס.

למעשה הנאשם 2 מבקש להסתמך על החלופה השניה לגבי נקיטת כל האמצעים הסבירים.

גם חלופה זו לא תסייע בידי הנאשם להחלץ מאחריותו.

הנאשם 2 היה מנהלה הפעיל והיחיד של הנאשמת 1, אין להסתמך על ההלכות שצוטטו על ידי הסניגור לגבי אי אחריות מנהלים אחרים, אין כל רלוונטיות להלכה שצוטטה בענין תורת האורגנים.


תורת האורגנים קובעת –כמו גם ס' 224א לפקודת מס הכנסה- אחריות ישירה של מנהל פעיל בחברה , שותף מנהל חשבונות או פקיד אחראי. ההלכה שצוטטה באה לפטור מנהלים זוטרים שלהם לא היתה שליטה על הנעשה, או לא היתה להם ידיעה ולא היתה צריכה להיות להם ידיעה לגבי ביצוע העבירה. וזאת כאשר האחריות נשארת על כתפי המנהל הבכיר ועל כתפי המנהלים להם נגיעה בעבירה.

במקרה שלנו הנאשם היה המנהל היחיד של החברה, הוא אשר פעל מול כל הגורמים כולל מס הכנסה, ואם נפטור אותו מאחריותו אזי נשאלת השאלה מי האחראי לביצוע העבירה.

מי שהחליט להעביר והעביר בפועל כספים לגורמים מסוימים והחליט לא להעביר כספים למס הכנסה הוא הוא הנאשם 2 מנהלה הפעיל והיחיד של החברה הנאשמת 1. לא ישות וירטואלית החליטה וביצעה, וגם לא בינה מלאכותית שבמחשב החברה.

טענתו של הנאשם 2 על כך שהיה איש קש , יש לדחות בשתי ידיים. הנאשם 2 היה המנהל של החברה וקיבל משכורת על כך, שכר מול חובות.

לו חש הנאשם 2 כי ידיו כבולות וכי עובר על החוק לנוכח הוראות החברה המממנת שבארה"ב, עליו היה להתפטר ולא לבצע משימות בלתי חוקיות בעליל.

מן הראוי לעיין ברע"פ 9341/02 יוסף מנסורה:

"ממכלול הראיות עולה בבירור שהמבקש ידע על המעשים, הסכים להם, שיתף פעולה וסייע לביצועם; כי הגם שהמבקש לא היה מנהל רשום בחברה, הוכח כי היה פעיל בניהול השותף של החברה לכל גווניו, ובכך די לענין אחריותו כ"מנהל פעיל"".

כאמור הלכה זו מתייחסת לאחריות מנהל לא רשום אחד מבין מנהלים אחרים, ובמקרה שלנו הנאשם בוודאי ובוודאי אחראי לעבירה שנעברה בהיותו המנהל היחיד של החברה.

לאור כל האמור לעיל, אני מרשיע את שני הנאשמים בעבירה המיוחסת להם בכתב האישום המתוקן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה יועץ מס

 2. מס היתר בניה

 3. ביטול מס בולים

 4. חוזה החזרי מס

 5. הפקעה חייבת במס

 6. התיישנות שנת מס

 7. אי העברת מס שנוכה

 8. אי תשלום מס שנוכה

 9. התיישנות דוחות מס

 10. התיישנות גביית מס

 11. בחינת עסקה לצרכי מס

 12. אוטובוס זעיר מס קנייה

 13. בקשה לאיחוד שנות מס

 14. ביטול עסקה רשות המיסים

 15. התיישנות במס ערך מוסף

 16. היטל השבחה רשות המיסים

 17. השגה על שומת מס עסקאות

 18. אי העברה במועד של מס שנוכה

 19. ערעור לעליון על שומות מס

 20. הארכת מועד להגשת ערעור מס

 21. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 22. אי שיתוף פעולה בהגשת דו''חות לרשויות המס

 23. תלונה למשטרה על ניצול מעמד כעובד רשות המיסים

 24. הפטור שבסעיף 5.ג(ה)(3) לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה (פיטורין) 1938

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון