אי הפקדת רשיון נהיגה


1.בפני ערר על החלטת בימ"ש לתעבורה תל-אביב (כב' השופטת פראג) בתיק ת' 48981/04 מתאריך 4.1.09, לפיה נדחתה בקשת העורר לחשב את תקופת הפסילה בפועל שהוטלה עליו החל מהמועד בו פקע רשיון הנהיגה שלו – 15.5.06.

2.בתאריך 3.1.05 הורשע העורר בהיעדרו, בכך שנהג בתאריך 24.6.04 שעה 14.20 ללא רשיון נהיגה וללא פוליסת ביטוח בני תוקף. העורר נדון לפסילה בפועל לתקופה בת 6 חודשים, פסילה על תנאי לתקופה בת 3 חודשים למשך 3 שנים, וקנס בסך 1,500 ש"ח.

3.ב"כ העורר הסביר, כי מרשו לא התייצב לדיון בפני בימ"ש קמא עת התנהל משפטו האמור לעיל, וזאת בשל נסיבות אישיות מיוחדות של העורר, אשר נשא אותה עת בעול משפחתו לאחר שאחותו הקטנה טבעה למוות, אביו חלה במחלת הסרטן ונפטר לפני כשנה, ואמו החולה כיום מסתייעת בו.
העורר עצמו שיקם לדבריו, את חייו בשנה האחרונה, סיים לימודי יעוץ מס, ועובד כיום בבנק כיועץ משכנתאות.

4.טענת ב"כ העורר, כי מאחר ותוקף רשיונו של מרשו פקע בתאריך 15.5.06 כמפורט באישור משרד הרישוי ובתצהיר העורר, ומאחר והעורר לא נהג מאז שפקע רשיונו, על כן הוא עותר לביהמ"ש להורות כי תקופת מנין הפסילה בפועל שהוטלה עליו בתיק דנן, תחל במועד פקיעת הרשיון, וזאת על אף שהעורר לא הפקיד במזכירות בימ"ש לתעבורה ת"א תצהיר חלף רשיון נהיגה.

ב"כ העורר הוסיף וציין, כי עקב חלוף הזמן מאז שנת 2006, יהא על מרשו ממילא לעבור מבחן תאוריה ומבחן רישוי.

5.ב"כ המשיבה מתנגדת לבקשה בהדגישה, כי עד היום לא הופקד תצהיר מטעמו של העורר במזכירות ביהמ"ש לתעבורה ת"א, והעורר המבקש כיום את התחשבות ביהמ"ש בא לביהמ"ש ב"ידיים לא נקיות".
עוד לדבריה, העורר ביקש מבימ"ש קמא כבר בתאריך 16.5.05 לבטל את קנס הפיגורים שהוטל עליו עקב אי תשלום הקנס המקורי במועד, ומכאן שלמיצער במועד זה כבר ידע על כך שבימ"ש קמא הטיל עליו עונש של פסילה בפועל, אך למרות זאת הוא לא הפקיד את רשיון הנהיגה שלו שאז טרם פקע, שהרי תאריך פקיעת רשיון הנהיגה הוא שנה מאוחר יותר – 15.5.06.

6.באשר לטענה כי העורר לא הפקיד תצהיר חלף רשיון עד היום במזכירות בימ"ש לתעבורה, טען ב"כ העורר כי מרשו תיקן המעוות לאחר שנדחתה בקשתו ע"י בימ"ש קמא בתאריך 4.1.09 לחשב את הפסילה מתאריך 15.5.06, ולדבריו, התצהיר הופקד במזכירות בימ"ש לתעבורה ת"א, אך לא הוגש למותב זה כל תיעוד.

דיון


7.העתירה שבפני עניינה חישוב תקופת הפסילה בפועל בת 6 חודשים, שהוטלה על העורר בתיק דנן.

8.סע' 42 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת התעבורה") עוסק בחישוב תקופות פסילה מנהיגה, והוא קובע בזו הלשון:
"א.פסילה שהטיל בימ"ש מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לפי פקודה זו, תחל ביום מתן גזר הדין אם לא הורה ביהמ"ש אחרת.
ב....
ג.בחישוב הפסילה לא יבואו במניין:
(1) התקופה שחלפה עד למסירת הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.
(2) תקופה שבה נשא בעל הרשיון עונש מאסר על העבירה שבגללה נפסל כאמור".


9.תקנה 556 לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 משלימה את סע' 42(ג)(1) לפקודת התעבורה, ומפרטת כיצד על נאשם שרשיונו נפסל לנהוג, לאמור:
"ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה".

10.בעניינו של נהג שרשיונו נפסל ע"י בימ"ש, אך תוקף רשיון הנהיגה שלו פקע בטרם מתן גזר הדין – נקבע הסדר בתקנה 557 הקובעת לאמור:
"א.הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו על התלייתו ע"י ביהמ"ש או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה, אף אם רשיונו אינו בר תוקף אותה שעה".
(הדגשות שלי – י.א.).


11.מתקין התקנות ראה איפוא חשיבות לקבוע הסדר שיכלול מסירה בפועל של רשיון הנהיגה, בין אם הרשיון עדיין בתוקף, ובין אם תוקפו פקע קודם למתן גזר הדין או קודם לביצוע עבירה.
ההגיון שבצד הוראה זו הוא ש"קיים חשש כי מי שנפסל יוסיף לנהוג שלא כדין, תוך שהוא מתחזה, באמצעות הרשיון שנותר בידו, כמי שנהיגתו מותרת. סכנה דומה כרוכה גם ברשיון שתוקפו פקע, הואיל והנידון המוסיף להחזיק בו, עלול לשנות בו פרטים אשר יציגו מצג לפיו הרשיון תקף. מכאן הצורך בקיומו של תהליך מסירת הרשיון".
(ראו: רע"פ 4446/04 ניסים ביטון נ' מ"י (פורסם באתר נבו)).

בבש"פ 2199/03 רונן מאיר נ' מ"י, פ"ד נז(3) 467 קבעה כב' השופטת פרוקצ'יה:
"חובת ההפקדה של רשיון שנפסל ממחישה לבעל הרשיון את עובדת כניסתה לתוקף של הפסילה, ואת משמעותה המלאה והמוחשית של פסילה זו. שוב אין בידו תעודת רשיון, ואין ברשותו מסמך המתיר לו לנהוג. להיעדר תעודת הרשיון ברשות הנאשם ישנה משמעות חינוכית ופסיכולוגית העשויה לגרום להפנמת איסור הנהיגה עד לריצוי מלוא תקופת הפסילה".

12.מתקין התקנות קבע איפוא, הסדר חילופי למי שרשיון הנהיגה איננו בידיו, ועל כן הוא אינו יכול להפקידו, והסדר זה חל הן על רשיון שהיה בתוקף בעת ביצוע העבירה או בעת מתן גזר הדין, והן על רשיון שתוקפו כבר פקע, כפי שנקבע בתקנה 557(ב):
"הוכח עפ"י תצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971, למזכיר של ביהמ"ש שהרשיע בעל רשיון הנהיגה או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון הנהיגה שנפסל כאמור בחוק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירוץ תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה".

13.תקנה 557 עברה תמורות, ועד שנת תשס"ג היא כללה גם את תקנה 557(ד) לפיה:
"לא ניתנה הצהרה לפי תקנה זו, ורשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל פקע ולא חודש, יתחיל מירוץ תקופת הפסילה מן היום שלמחרת פקיעת תוקפו של הרשיון".

תקנה זו בוטלה כאמור, בשנת תשס"ג (2003), בעוד שהעבירה נשוא הערר דנן נעברה בתאריך 24.6.04.
ברם, גם אם היתה תקנה זו בתוקף היום, לא היה בה כדי להושיע את העורר שבפני, שכן כל הפעולות הקבועות בתקנה 557 אמורות להתבצע לאחר גזר הדין, ואין זה משנה לעניין המצאת הרשיון או מתן הצהרה על אובדנו, אם פקע רשיון הנהיגה, מתי פקע או מתי אבד. החובות המוטלות על מי שנפסל רשיונו – חלות מרגע הפסילה ואילך.

14.סע' 42(ג) לפקודת התעבורה קבע עקרון, ולפיו התקופה שחלפה מיום גזר הדין ועד למסירת רשיון הנהיגה או הפקדת תצהיר חלף רשיון הנהיגה אצל הרשות המוסמכת – לא תבוא במניין תקופת הפסילה.
בעקבות אותו עקרון נקבע הסדר שבתקנה 557 שהוא מינהלי באופיו, שהנחיותיו לעניין מסירת רשיון או חליפו – תצהיר – הן הנחיות ברורות.
ראו רע"פ 4446/04 – ניסים ביטון שאוזכר לעיל; רע"פ 6696/07 אנה קנטר נ' מ"י (פורסם באתר נבו); בש"פ 2199/03 רונן מאיר נ' מ"י, פ"ד נז(3) 467; ורע"פ 9237/99 רונן מאיר נ' מ"י, פ"ד נד(1) 492.

15.בב"ש (ת"א) 93492/06 סאמי חמאד נ' מ"י (פורסם באתר נבו) דן ביהמ"ש בעניינו של נהג שהפקיד את רשיונו בבימ"ש לתעבורה בירושלים עקב פסילתו שם מנהיגה, וכשנפסל ע"י בימ"ש לתעבורה ת"א, לא היה בידו הרשיון להפקיד, אך הוא לא המציא תצהיר חלף הפקדת הרשיון.

ביהמ"ש המחוזי ת"א (כב' השופט קובי ורדי) קבע:
"לטעמי, במקרים של פסילת רשיון נהיגה, יש לדקדק ולהקפיד קלה כחמורה, על קיומן של תקנות התעבורה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בפסיקת ביהמ"ש העליון".

לשון אחר:
"גם כאשר נפסל רשיון וניתן תצהיר לפי תקנה 557 לתקנות התעבורה, צריך לתת תצהיר חדש במקרה נוסף שרשיונו נפסל וכך, בכל פעם שיורשע מחדש. ניתן להסיק מכך... שאין
להסתפק בהפקדת הרשיון פעם אחת בפסילה הראשונה, ויש להפקידו בכל פעם שיורשע מחדש, ובמקרה שהרשיון כבר הופקד, יש ליתן תצהיר בכל פעם שיורשע מחדש בהתאם לתקנה 557 לתקנות התעבורה".

כך גם נקבע בעפ"ת (בימ"ש מחוזי מרכז) 08-01-132 יעקב חי כליף נ' מ"י (לא פורסם):
"לא מצאתי פגם בהחלטתו של בימ"ש קמא. בהתאם להוראות תקנה 557(ב) היה על העורר לעשות תצהיר חלף הפקדת רשיון בתיק ברמלה, ומשלא עשה כן בהתאם להחלטתו של בימ"ש קמא, הפסילה היא מיום 19.7.07 - המועד בו הפקיד העורר תצהיר".

16.בב"ש (מחוזי ירושלים) 9315/07 תאופיק אבו תאיה נ' מ"י, תק-מח 2007 קבע כב' השופט רביד כי "אין באי ידיעת המבקש, כטענתו, הוראות פקודת התעבורה והתקנות שהותקנו מכוחה, כדי לפטור מבקש מן החובה לפעול בהתאם להסדר הקבוע בהן, על מנת שיחול מניין תקופת הפסילה מלהחזיק רשיון נהיגה", וכך גם ברע"פ 169/99 משה בירן נ' מ"י, תק-על 99(1) 112.

17. ומן הכלל אל הפרט:
אין מחלוקת כי רשיונו של העורר היה בתוקף בעת מתן גזר הדין בתיק דנן (בתאריך 3.1.05), ותוקף רשיון הנהיגה פקע רק בתאריך 15.5.06.
על העורר היה איפוא לפעול כאמור בסע' 42 לפקודת התעבורה ובתקנה 556(א) לתקנות התעבורה.

18.פסיקת ביהמ"ש העליון בענין חישוב תקופת הפסילה הינה חד משמעית, ואין לסטות ממנה, ולענין הפקדת רשיון נהיגה או תצהיר חלף רשיון, הותוו דרכי פעולה ברורות שאין לסטות מהן.
ב"כ העורר לא הציג בפני מותב זה תצהיר מטעמו של העורר הנושא חותמת ותאריך של הפקדת התצהיר בבימ"ש לתעבורה ת"א. לטענת ב"כ המשיבה, תצהיר כזה כלל לא הופקד עד היום.
אם הפקיד העורר במזכירות בימ"ש לתעבורה ת"א תצהיר חלף רשיון נהיגה – יחל מניין ימי הפסילה בפועל ממועד הפקדת התצהיר. אם לא הופקד תצהיר חלף רשיון הנהיגה – מירוץ תקופת הפסילה טרם החל.

19.לאור כל האמור לעיל, הערר נדחה.

פטרתי באי כח הצדדים מהתייצבות לשימוע ההחלטה, ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה קבלת רישיון

 2. ביטול רישיון רובה

 3. ביטול רישיון צבאי

 4. אובדן רישיון נהיגה

 5. הפקדת רישיון שאבד

 6. הפקדת רישיון צבאי

 7. הפקעת רישיון נהיגה

 8. אי הפקדת רשיון נהיגה

 9. התליית רשיון נהיגה

 10. אישור הפקדת רישיון

 11. הפקדת רישיון נהיגה

 12. הפקדת רישיון תעבורה

 13. ביטול רישיון לאופנוע

 14. אי תשלום רשיון נהיגה

 15. הפקדת רשיון לא בתוקף

 16. ועדת ערר רישיון נהיגה

 17. החזר אגרת רישיון נהיגה

 18. ביטול עיכוב רשיון נהיגה

 19. חובת דיווח רשיון נהיגה

 20. ביטול פסילת רישיון נהיגה

 21. התליית רשיון נהיגה צבאי

 22. הפקדת רישיון בבית המשפט

 23. דחיית בקשה רישיון נהיגה

 24. התליית רשיון נהיגה מונעת

 25. בקשה לפסילת רישיון נהיגה

 26. תצהיר הפקדת רישיון נהיגה

 27. בקשה להחזרת רישיון נהיגה

 28. דחיית התליית רשיון נהיגה

 29. ביטול התליית רשיון נהיגה

 30. אי תשלום אגרת רישיון נהיגה

 31. איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה

 32. ערעור על התליית רשיון נהיגה

 33. אי תשלום קנסות אי חידוש רישיון

 34. אי חידוש רישיון נהיגה עקב קנסות

 35. ביטול רישיון נהיגה הוצאה לפועל

 36. אי חידוש רישיון נהיגה בגלל קנסות

 37. התליית רשיון נהיגה הוצאה לפועל

 38. הפקעת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

 39. חייב מוגבל באמצעים רשיון נהיגה

 40. אי הפקדת רשיון במזכירות בית המשפט

 41. הפקדת רשיון נהיגה בבית משפט אחר

 42. אי חידוש רישיון נהיגה לתקופה ארוכה

 43. מה העונש על אי חידוש רישיון נהיגה

 44. ביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

 45. בקשה לפסילת רישיון עד תום ההליכים

 46. אי חידוש רישיון נהיגה במשך שנים רבות

 47. ביטול צו פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

 48. בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים

 49. נהיגת רכב ע"י נהג בעודו פסול מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה

 50. הסדר עונש לנאשם בעל גיליון הרשעות בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון