אי הצטרפות להסדר נושים


1.בקשה למתן הוראות לבעלי תפקידים למסירת דירה ולרישום על פי החלטות בית המשפט בבש"א 2694/08 בהתייחס להסדר הרוכשים שאושר בבש"א 3191/08 (להלן: "ההסדר").
בית המשפט מתבקש להורות לכונס הנכסים ולבנק לאומי לישראל בע"מ לבנות את הדירה ולמסרה למבקשים ללא תנאי, וללא התנית המסירה בהצטרפות להסדר הרוכשים. זאת לאור העובדה שהמבקשים שילמו את מלוא התמורה שנקבעה בחוזה הרכישה, וכן את התשלום למנהל המיוחד לפי ההסדר.
כן מבוקש כי בית המשפט יורה כי טענות הבנק והכונס, לפיהן זכויות המבקשים לקבלת הדירה או לחילוט הערבויות תלויות בהצטרפותם להסדר, בלתי ראויות הן.
בנוסף טוענים המבקשים, כי הכונס הסתיר מפני בית המשפט את עמדתו ועמדת הבנק לפיה רוכש שאינו מצטרף מאבד את זכותו לדירה וכן את זכותו להשבה על ידי מימוש ערבויות חוק המכר כנ"ל.
לבסוף, מבוקש כסעד ארעי עד למתן החלטה, להאריך למבקשים מועד ההצטרפות להסדר ללא שיצטרכו לשלם את קנס הפיגור, ל-30 יום מיום מתן ההחלטה בבקשה זו.

2.הבנק והכונס טוענים בתגובתם, כי המבקשים אינם זכאים לקבלת הדירה שרכשו או לרישום ראשוני, אלא במסגרת ההסדר ובתנאי שיבחרו להצטרף אליו ויעמדו בתנאיו. כל החלטה אחרת תאיין את משמעות ותוקף ההסדר, שעיקר חשיבותו היא בהיותו הסדר כולל המגבש תנאים הרלוונטיים לכלל רוכשי הדירות, ובסופו של יום הוא הוא המאפשר את בניית הפרוייקט ומסירת הדירות. מבחינת המבקשים, ברירת אי-הצטרפות להסדר כמוה כבקשת רוכש להשתחרר מחוזה המכר. במקרה כזה, תעמודנה למבקשים זכויות לפיצוי והשבה, כאשר מימושן יכול להיעשות בדרך של תביעת חוב כנושה לא מובטח. עוד מוסיפים הבנק והכונס, כי טענות המבקשים בדבר הסתרת עמדתם הן טענות חסרות שחר, ונועדו ליצור מצב בו במקרה שלא יצטרפו להסדר, יתאפשר חילוט הערבויות חרף ההחלטות הקודמות. לבסוף, טוענים הבנק והכונס לחוסר תום לב מצד המבקשים, מעצם חזרת המבקשים על טענות שכבר נדחו בעבר בהחלטות בית המשפט וניסיונם "לחתור" תחת ההסדר.

דיון
3.עיקר המחלוקת בענייננו היא באשר לאפשרויותיהם של המבקשים ונפקות בחירתם לגבי הצטרפות להסדר.
אין בידי לקבל את טענת המבקשים לפיה הבנק והכונס סוברים כי אי הצטרפות להסדר משמעה איון זכויתיהם בדירה, וממילא אין בידי המבקשים בחירה. מימוש הזכויות בדירה ב'דרך המלך' הוא דווקא על ידי הצטרפות להסדר אף כי בתנאים מסויימים, לאי הצטרפות להסדר יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת.
כפי שכבר נאמר על ידי בית המשפט לא אחת בפרשת חפציבה בכלל, ובעניין הפרוייקט דנן בפרט, ההסדרים הכוללים הם העדיפות הראשונה בפתרון המשבר. מעקרונות היסוד של ההסדר הינו עיקרון השוויון, כאשר מכורח הנסיבות ההסדר מגבש עקרונות אחידים. ייתכן ועקרון זה אינו עושה חסד עם המבקשים באופן ספציפי, וייתכן כי ישנם גורמים ה"נהנים" מן ההסדר יותר מהם. עם זאת, ספק רב אם ללא ההסדר השלמת הבנייה הייתה מתאפשרת, וכפי שכבר הודגש בהחלטות קודמות, ישנה חשיבות עליונה לתמיכה בהסדר. לפיכך, כל החרגה מההסדר מצריכה הצדקה מיוחדת. לא מצאתי בטיעוני המבקשים טעמים חדשים שיצדיקו את החרגתם מכללי ההסדר. אמנם, ייתכן וכאשר אנו במגרש הקנייני ה"טהור", תהיה לטענות המבקשים אחיזה משמעותית. דא עקא, מגרש "חדלות הפירעון" הוא מגרש בעל מאפיינים שונים, והשיקולים הנשקלים בו יוצאים מתוך הנחות יסוד ונקודות מבט שונות. נקודת המוצא, כפי שכבר נאמר לא אחת, היא יצירת פתרון כולל שימזער את נזקי קריסת החברה, ויאפשר למקסימום נושים לקבל תמורה מיטבית. נקודת מוצא זו, כאמור, אינה מאפשרת לעשות 'צדק מוחלט' עם כל נושה ונושה. החרגת נושה מסויים מהמסגרת הכללית מצריכה נסיבות יוצאות דופן, שכאמור לא מצאתי בענייננו.

לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.
ניתנת למבקשים ארכה להצטרף להסדר עד 31.10.2008, ללא צורך לשלם את התשלום הנוסף כאמור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסדר נושים רמט

 2. צים הסדר נושים

 3. הסדר נושים 19 א

 4. הצעת הסדר נושים

 5. אישור הסדר נושים

 6. הסדר נושים הפטר

 7. ביטול הסדר נושים

 8. הסדר נושים שטאנג

 9. הסדר נושים דוגמא

 10. כפיית הסדר נושים

 11. הסדר נושים אאורה

 12. הסדר נושים התכוף

 13. הסדר נושים פירוק

 14. הסדר נושים פניציה

 15. הסדר נושים בורגראנץ

 16. אי עמידה בהסדר נושים

 17. הסדר נושים קלאבמרקט

 18. הסדר נושים אי די בי

 19. הסדר נושים סעיף 233

 20. אי הצטרפות להסדר נושים

 21. אישור הצעת הסדר נושים

 22. הסדר נושים קלאב הוטל

 23. הסדר נושים איל מקיאג

 24. הסדר נושים פירוק חברה

 25. הסדר נושים אופיס דיפו

 26. הסדר נושים לפני הכרזה

 27. זכות עיכבון הסדר נושים

 28. בקשה לאישור הסדר נושים

 29. הסדר נושים לפי סעיף 350

 30. הסדר נושים הקפאת הליכים

 31. הסדר נושים אחרי צו כינוס

 32. הסדר נושים לאחר צו כינוס

 33. התנגדות לאישור הסדר נושים

 34. הסדר נושים לאחר פשיטת רגל

 35. אי יכולת לעמוד בהסדר נושים

 36. אישור הסדר נושים מנהלי חברה

 37. הסדר נושים בפיקוח בית המשפט

 38. אישור הסדר נושים התנגדות הבנק

 39. ביטול הסדר נושים הליך פשיטת רגל

 40. אישור הסדר נושים חברה בהקפאת הליכים

 41. אי שיתוף פעולה מצד החייב בהסדר נושים

 42. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת רגל

 43. הסדר נושים למען תכנית הבראה (להבדיל מהסדר שנועד לחיסול החברה)

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון