ביטול עסקה נסיעה לחו''ל

הצדדים וכתבי הטענות

1. התובע הגיש תביעה לתשלום סך של 6,700 ₪ בטענה כי הנתבעת גבתה ממנו שלא כדין דמי ביטול בגין ביטול עסקת מכר מרחוק. מכתב התביעה עולה כי ביום 8.3.13 הזמין התובע באמצעות הטלפון והאינטרנט, לו ולזוגתו, טיסה ללונדון, בין התאריכים 10.4.13 – 14.4.13. הטיסה הוזמנה באופן נפרד מהזמנת המלון. הנתבעת אישרה את ההזמנה תוך שהיא מציינת כי במקרה של ביטול, ייאלץ התובע לשלם את מלוא דמי השהייה במלון.
ביום 10.3.13, דהיינו לאחר יומיים, הודיע התובע לנתבעת על ביטול העסקה.

2. לטענת התובע, גבתה ממנו הנתבעת את דמי הביטול המלאים שלא כדין ובניגוד לסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), שכן הטעתה אותו לחשוב שעליו לשלם את דמי הביטול המלאים.
עוד טוען התובע כי דמי הביטול נגבו שלא כדין, ובניגוד לסעיף 14ג(ג)(1) לחוק. התובע עותר לחייב את הנתבעת בהחזר סך של 2,800 ₪ בניכוי 100 ₪ דמי ביטול העסקה, סך של 1,000 ₪ - החזר הוצאות שנגרמו לו, פיצוי לדוגמה בהתאם לסעיף 31א(א)(4) לחוק והוצאות משפט.

3. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי התובע אישר בחתימתו את ההזמנה על תנאיה, ובכללם התנאי לפיו יחולו דמי ביטול מלאים במידה ותבוטל ההזמנה.
הנתבעת מבקשת לראות אותה כ"צינור להעברת שירותי אירוח" בלבד. קביעה אחרת תביא, לטענת הנתבעת, למצב בו יהפכו סוכנויות הנסיעות לאחראיות על פעילות בהיקפים רחבים לאין שיעור מעבר לפעולת המכירה אותה הן מבצעות.
עוד טוענת הנתבעת כי ביטול העסקה נופל בגדרה של תקנה 6(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "התקנות"), לפיה: "זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי – [...] (12)שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי, המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות [...] (ב)חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה טיסת המשך".


דיון והכרעה

4. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל, שכן אין התקנות חלות על הזמנת המלון שביצע התובע.

5. אין מחלוקת בין הצדדים כי ההזמנה בוצעה בעסקת מכר מרחוק, כאמור בסע' 13 ג' לכתב ההגנה.

6. סעיף 14 לחוק מתייחס, בין היתר, לעסקה ברכוש, עסקה בעניין רכישה של יחידות נופש, תשלום בכרטיס אשראי, עסקה מרחוק ותווי קניה. הסעיף קובע תנאים שונים לביטול העסקאות השונות.

7. סעיף 14ג, המתייחס לשיווק מרחוק, קובע בס"ק (ג) כי: "בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה ... (2) בשירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. (ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של – ... (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ... (ה) השר, באישור ועדת כלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע עסקאות של מכר מרחוק, שאינן מנויות בסעיף קטן (ד) שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן לא יחולו עליהן".

8. מעיון בחוק עולה כי המחוקק קבע הסדר ממצה לגבי עסקאות מכר מרחוק הכוללות הוראות בעניין ביטולה של עסקה, בין היתר, שירותי הארחה, וכן הסדר המתייחס לסמכותו של השר לקבוע חריגים לתחולת ס"ק (ד).
9. התקנות הותקנו מכוח סעיף 14ו. לחוק, המתייחס לעסקאות אחרות שאינן עסקאות מכר מרחוק.

10. סעיף 14ג. הינו סעיף מיוחד המתייחס לעסקאות מכר מרחוק, וככזה גוברות הוראותיו על הוראות סעיף 14ו. אשר הינו סעיף כללי. לו רצה המחוקק לקבוע בסעיף 14ו. ובתקנות שהותקנו מכוחו חריגים לסעיף 14ג., היה עושה כן באופן מפורש. העובדה שסעיף 14ג(ה) מסמיך את השר לקבוע חריגים המתייחסים לעסקאות מכר מרחוק, מחזק את הקביעה לפיה תקנות שהותקנו מכוח סעיף 14ו. לחוק אינן מתייחסות לעסקאות שבוצעו מרחוק, לגביהן קיים כאמור הסדר בסע' 14ג. לחוק.

11. היותן של התקנות חקיקת משנה, מונעות פרשנות, לפיה גוברות הן על הוראות החוק.

12. ברע"א 3429/13 ישי רז נ' גוליבר תיירות בע''מ, קבעה כב' השופטת ארבל כי "המחוקק סבר כי עסקת מכר מרחוק מחייבת להעניק לצרכנים הגנה נוספת על זו הקיימת בסוג העסקאות הרגיל, וזאת בשל החשש לפערי מידע מוגברים בין הצרכן לעוסק בסוג עסקה כזו". (ראו פסקה 16 לפסק הדין). ובהמשך, "לענייננו נקבע כי זכות הביטול האמורה לא תחול על "שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן" (סעיף 14ג(ד)(2) לחוק). הנה כי כן, המחוקק מעניק הגנה לצרכן המאפשרת לו שהות נוספת לבדוק את השירות או הנכס שרכש, לבחון מידע נוסף, ולבטל את העסקה אם ברצונו בכך. יודגש כי הצרכן אינו צריך לספק כל הסבר לביטול העסקה. עם זאת, ועל מנת לצמצם את הפגיעה בעוסק, נקבע פרק זמן מוגבל ומתוחם למימוש זכות הביטול, וכן נקבעו מקרים בהם לא תינתן או תצומצם זכות הביטול, כאשר המאפיין מקרים אלו הוא הפגיעה הקשה באינטרסים של העוסק" (פיסקה 17 לפסק הדין).

13. אין בטענת הנתבעת, לפיה הסכים התובע לתנאי לפיו ביטול הזמנת המלון יהא כרוך בדמי ביטול מלאים, כדי לפגוע בזכותו על פי החוק, אשר אין להתנות עליהן, כאמור בסע' 36 לחוק, לפיו "הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד".

14. אין בידי לקבל את טענת הנתבעת, לפיה מהווה היא רק צינור להעברת שירותי אירוח. בפסק הדין בעניין דיזנהויז, חא (י-ם) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה, הגדיר בית הדין לחוזים אחידים את מעמדה המשפטי של סוכנות הנסיעות ואת היקף אחריותה וקבע, בין היתר, כי אין לראותה כמתווכת או כשלוח בלבד (ראו פיסקה 15 לפסק הדין). בפיסקה 72 לפסק הדין, התייחס בית הדין לזכות ביטול עסקת מכר מרחוק, והציע לציין בדף למזמין שירותי נסיעות סעיף לפיו "למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן".

15. מכל האמור לעיל עולה כי העסקה אינה נופלת בגדרן של התקנות, אלא בגדרו של סע' 14ג. לחוק ומכאן לא הייתה לנתבעת זכות לגבות דמי ביטול, למעט אלה הקבועים בסע' 14ג לחוק, שכן התובע ביטל את העסקה יומיים לאחר ביצועה ולמעלה מ-7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

16. התובע עותר לחייב את הנתבעת בהוצאות וטרחה שנגרמו לו כתוצאה מהשקעת מאמץ להשבת כספו, וכן בפיצוי לדוגמה. התובע העמיד את דרישתו לפיצוי לדוגמה על סך של 3,000 ₪.

17. הוצאותיו וטרחתו של התובע לא הוכחו לפני, ואני מעמידה אותן על דרך האומדן על סך של 500 ₪.

18. מהנסיבות, כפי שפורטו בכתבי הטענות, לא שוכנעתי כי יש לחייב את הנתבעת בפיצוי לדוגמא, בין היתר לאור העובדה שהתובע הסכים לתנאי לפיו ייגבו דמי ביטול מלאים, למרות שלא היה בכך כדי למנוע ממנו, כאמור, לעמוד על זכותו לפי החוק.

19. לאור כל האמור, תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,200 ₪, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 400 ₪, וזאת בתוך 30 יום.

20. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

21.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה שטיח

 2. ביטול עסקת טיול

 3. ביטול עסקה חופשה

 4. ביטול עסקה איסתא

 5. ביטול עסקה תיירות

 6. ביטול עסקה דקה 90

 7. ביטול עסקה גוליבר

 8. ביטול עסקה אשת טורס

 9. ביטול עסקה דיזנהויז

 10. הפרת חוזה חבילת נופש

 11. ביטול עסקה מונה טורס

 12. ביטול עסקה חבילת נופש

 13. ביטול עסקה וואלה טורס

 14. ביטול עסקה אופיר טורס

 15. ביטול עסקה קווי חופשה

 16. ביטול עסקה הדקה התשעים

 17. ביטול הזמנת חבילת נופש

 18. ביטול עסקה בחברת נסיעות

 19. ביטול עסקה השטיח המעופף

 20. ביטול עסקה נסיעה לחו''ל

 21. ביטול עסקה סוכנות נסיעות

 22. אי הופעה לטיול

 23. הסכם קיבוצי סוכני נסיעות

 24. חובת הגילוי סוכנות נסיעות

 25. ביטול עסקת נופש ברגע האחרון

 26. ביטול עסקה טלפונית חבילת נופש

 27. ביטול עסקה לרכישת שירותי תיירות

 28. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 29. ביטול חופשה בגלל התדרדרות קשה במצב הבריאותי (תביעה נגד איסתא)

 30. תביעה לביטול חבילת נופש לחו"ל עקב פטירת קרוב משפחה (החזר כספי)

 31. תביעה נגד סוכנות נסיעות בגין ניהול משא ומתן בחוסר תום לב והטעייה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון