ביטול פיטורי מורה

1. עניינה של התביעה שלפנינו בטענות התובע כנגד הנתבעת ל"חוסר יצוג הולם" ול"הפרת חובה חקוקה" בשל כך שהאחרונה לא פעלה לביטול פיטוריו הפדגוגיים, מיום 31/8/2010 (להלן:"הפיטורים") ולא עשתה כל צעד משמעותי לביטולם.

2. התובע טען, בכתב תביעתו, כי הפיטורים, היו שלא כדין ונעשו תוך הפרת הנהלים המחייבים ולכן ביקש לחייב את הנתבעת לפעול לשם השבתו לעבודה וכן לחייבה בגין ייצוג בלתי הולם.

3. התובע, כפי שטענה הנתבעת, בצדק, בכתב הגנתה ובהמשך בהתייחסותה לטענות התובע, התעלם, מהעובדה כי טענותיו לענין חוקיות הפיטורים, נדונו ואף הוכרעו במסגרת פסק דין מפורט (להלן:"פסק הדין") של הרכב בראשותה של כבוד הנשיאה - השופטת ורד שפר (ס"ע 51842-08-10 - להלן:"ההליך הקודם") וכן זכו להתייחסות של בית הדין הארצי, בעקבות ערעור שהגיש התובע על פסק הדין הנ"ל.
למעשה, נראה, כי התביעה שלפנינו, עניינה בפלוגתא שכבר נדונה והוכרעה על ידי שתי ערכאות.


4. לנוכח האמור לעיל, העלתה הנתבעת בכתב הגנתה טענות מקדמיות של העדר עילה, שיהוי-וויתור, מעשה בי-דין ומניעות, טענות שמצדיקות את סילוק התביעה על הסף.

5. במסגרת דיון מוקדם מקיף, שהתקיים ביום 16/2/14, לפני ראש ההרכב, התבקש התובע להתייחס לטענותיה המקדמיות של הנתבעת תוך שבית הדין הפנה את תשומת ליבו לבעייתיות הלכאורית של תביעתו הנוכחית.
בסיום הדיון שארך כ - 50 דקות, נעתר בית הדין לבקשת התובע וקצב לו 20 יום כדי לשקול עמדתו ובמידת הצורך כדי להגיש תגובתו לטענותיה המקדמיות של הנתבעת.

6. בתאריך 3/3/14 הגיש התובע את תגובתו כאמור ובתאריך 23/3/14, פעלה הנתבעת בהתאם להחלטות ביה"ד מיום 16/2/14 ומיום 3/3/14 עת הגישה את התייחסותה לתגובת הנתבעת.

7. להלן טענות הנתבעת המצדיקות את סילוק התביעה על הסף, כפי שהועלו בבקשתה וכפי שנטענו גם במהלך הדיון המוקדם:

א. העדר עילה - אין בהוראות החוקה של הנתבעת כל הוראה המחייבת מתן שירות משפטי, כאשר הזכות לכך אינה זכות מוקנית אלא נתונה לשיקול דעתה של הנתבעת, המחוייבת לשקול שיקולים מהותיים ולגיטימיים (ע"ע 1143/01 דב וינקלר-ההסתדרות הכללית החדשה).
במסגרת הוועדות הפריטטיות העלו נציגי הנתבעת את מכלול טענותיהם נגד הליך הפיטורים שלא תאם את הנוהל לענין פיטורים פדגוגיים וכשהבינה הנתבעת כי דיוני הועדה הפריטטית האחרונה נקלעו למבוי סתום בחרה לנקוט במאבק קיבוצי - בהליך סכסוך עבודה ושביתה.

ב. שיהוי-ויתור: ערב כניסת הפיטורים לתוקף, פנה התובע, באמצעות עורך דין פרטי, לקבלת סעדים מבית הדין, כנגד מעסיקתו - משרד החינוך, תוך שהעדיף, בצורה ברורה את הערוץ המשפטי - היחידני על פני ההליך הקיבוצי, עליו החליטה הנתבעת, בנסיבות הענין.
כיום, לאחר שראה התובע שהחלטתו הנ"ל לא הובילה לתוצאה לה קיווה (ביטול פיטוריו וחזרתו לעבודה), הוא מבקש להחזיר את הגלגל אחורנית ודורש מהנתבעת להוציא לפועל את החלטתה להכריז על סכסוך עבודה למרות שבזמן אמת הודיע לה, מפורשות, שאינו מעוניין בהליך זה ואשר כיום, ממילא אין בו כדי להועיל לתובע לנוכח קביעותיו החלוטות של פסק הדין, אשר לא מצא לנכון לבטל את הפיטורים ולהחזיר את התובע לעבודה.
למעשה, מרגע שהודיע התובע לנתבעת על בחירתו לפנות, לקבלת סעד בערכאות משפטיות (במסגרת ההליך הקודם) הרי שהביע את וויתורו על נקיטת הליכים על ידי הנתבעת.
ג. מעשה בי-דין ומניעות: פסק הדין שניתן יוצר מעשה בי-דין המחייב את התובע גם ביחסיו עם הנתבעת. מדובר במסקנה המונעת סיכון של פסקי דין סותרים ובזבוז זמן שיפוטי יקר. התובע, מנסה, בתביעתו כאן להביא להכרעה סוגיות שכבר הוכרעו (תקינות הפטורים) ואין מקום לאפשר לו לעשות כן. למרות שהנתבעת לא היתה צד להליך הקודם הרי שבנסיבות הענין ובשים לב לפסיקה שהרחיבה את כלל מעשה בי -דין עת קבעה כי מבחן זהות הצדדים בכל אחת מההתדיינויות, אינו מבחן פורמלי-טכני, כי אם מהותי ונועד להצביע על זהות האינטרסים (דב"ע נה/103-3 עויסאת מחמוד ואח'-הוד חפר בע"מ, ניתן ביום 20/10/96 וכן ספרו של עו"ד קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי הלכה למעשה, מהדורה 15 עמ' 627).

8. להלן טענות התובע, המצדיקות, לדעתו, את דחיית הבקשה:
א. בכתב הגנתה לא התייחסה הנתבעת למחדליה בחודשים 1/10-8-10, הם החודשים בהם התנהל הליך הפיטורים, כאשר מדובר בתקופה שעל בית הדין לבוחנה, מכח סעיף 24(א)(4)לחוק בית הדין לעבודה.
ב. הנתבעת לא נתנה הסבר למחדליה בועדות הפריטטיות שהתקיימו בחודש 8/10 ואין לקבל את ניסיונותיה להציג את חובתה כלפי חבריה המורים כ"מצע בחירות" פוליטי.
ג. הנתבעת לא התייחסה בכתב הגנתה לחובת הייצוג המוטלת עליה.
ד. ההחלטה לתקוף את הליך הפיטורים, במסגרת ההליך הקודם, לא מוכיחה על וויתור, כפי שטוענת הנתבעת.
ה. אין מקום לפרש את המכתב ששלח לנתבעת, ביום 29/8/10 ובמסגרתו כתב, בין היתר "אינני רואה כל אפשרות לפתרון אחר שיבטל את הסכסוך באופן מוחלט" כאילו וויתר על אפשרות הכרזת סכסוך עבודה, שכן הוא כלל לא היה מודע לאפשרות זו, מה גם שאת כתב התביעה בהליך הקודם, הגיש כבר בתאריך 30/8/10 בעוד שהנתבעת החליטה לפתוח בסכסוך עבודה רק בחודש 9/10.
ו. הוא מעולם לא הודיע לנתבעת על התנגדותו ל"פתרון אחר לביטול הפיטורים" וההחלטה על ביטול "סכסוך העבודה", התקבלה על ידי הנתבעת, לבדה.
ז. אין בחוקת הסתדרות המורים כל הוראה הקובעת כי מקום שמורה נעזר בשירותיו של עו"ד פרטי מנועה הראשונה מלהמשיך ולפעול עבורו במסגרת סכסוך עבודה.
ח. אמנם הנתבעת הודיעה לו, בשיחה טלפונית, על כוונתה לפתוח בסכסוך עבודה אך לא הבהירה לו משמעות ההליך ואף לא דיווחה לו על הפרקטיקה המוצלחת של סכסוכי מחלוקות (וזאת בניגוד למה שטענה בסעיף 35.3 לכתב הגנתה).
ט. בשל טענת הנתבעת למעשה בי-דין ומניעות ובשים לב להמלצת בית הדין, כפי שנאמרה במהלך הדיון המוקדם - הוא מוותר על הסעד של חיוב הנתבעת לפעול להשבתו לעבודה כמורה המועסק על ידי משרד החינוך.
י. לאור התנהלותה הרשלנית של הנתבעת בכל הקשור לטיפול בפיטורים, מוצדק לחייבה בתשלום פיצויים בסך 100,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו ובגין הפרת חובתה החקוקה של הנתבעת לעשות את המוטל עליה וכן מוצדק לחייבה בסכום של 5,000 ₪ בגין הוצאות משפט (כמפורט בסעיפים 2 ו - 3 לפרק ד' של כתב התביעה).
9. להלן טענות הנתבעת כפי שעלו בהתייחסותה לתגובת התובע:
א. התובע השתמש בתגובתו כדי לבצע מקצה שיפורים לכתב תביעתו וכדי לבצע הרחבת חזית, אסורה וזאת עת העלה טענות עובדתיות חדשות, כאשר ענין זה רלוונטי לכמה נקודות:
הטענה בדבר המועד בו ידעה הנתבעת על הליך פיטוריו (בסעיף 14 לכתב התביעה ציין את חודש יוני 2010 כתאריך הרלוונטי ומנגד - בסעיפים 1, 9, 20 ו-25 לתגובתו ציין את חודש ינואר 2010 כחודש "הקובע" ובכך האריך את התקופה במהלכה "כשלה" הנתבעת לטפל בעניינו).
במכתבו של התובע, מיום 31/8/10 (נספח ח' לכתב ההגנה), אשר ביחס אליו ביקש, במסגרת סעיף 10 לתגובה, לשנות את התאריך, בטענה שהשנה הנכונה של הוצאת המכתב על ידו היתה 2011 ולא 2010, כפי שרשם עליו, הוא כתב, בין היתר:"ידוע לי שגם ההסתדרות החליטה לפעול כדי לבטל את הפטורים בדרכים משלה, אך הודעה על כך נמסרה לי טלפונית, ימים ספורים לאחר שפניתי באופן עצמאי לבית הדין עוד לפני סוף חודש אוגוסט כדי להשיג צו מניעה בטרם ייכנסו הפיטורים לתוקף" - בדברים אלה יש משום ביטוי ברור לכך שחרף טענת התובע, בתגובתו, הרי ששיחת טלפונית בינו ובין הנתבעת, כן, התקיימה בסמוך לאחר שהגיש את תביעתו, עובדה הסותרת את שטען בסעיף 12 לתגובתו:"הסתדרות המורים לא קיבלה ממני כל הודעה (בכתב או בעל פה) על הליכה לדיון משפטי..)".
ב. התובע לא התייחס לפסק הדין החלוט, שניתן בעניינו למרות שמדובר בארבעה הליכים המהווים את התשתית המצדיקה את סילוק תביעתו על הסף.
ואלו ההליכים:


החלטת ביה"ד (האזורי) בס"ע 51842-08-10 אשר דחתה את בקשת התובע למתן צו שימנע את פיטוריו וזאת תוך שפירטה את הפגמים שנפלו בפיטוריו.
החלטת בית הדין הארצי בבר"ע 57718-10-10 אשר דחתה את בקשת הערעור שהגיש התובע כנגד ההחלטה הנ"ל.
פסק הדין, מקריאתו עולה, בבירור, כי התובע, בהליך כאן, ממחזר טענות שהועלו על ידו בהליך הקודם, כאשר יש לשים לב שבהליך הקודם, דחה ביה"ד את בקשת התובע לבטל את פיטוריו ולהשיבו לעבודה אך כן פסק לו פיצוי כספי.
פסק הדין שניתן במסגרת הערעור שהגיש התובע כנגד פסק הדין ואשר הסתיים בפשרה, במסגרתה קיבל התובע פיצוי כספי נוסף אולם כל זאת מבלי שבית הדין הארצי התערב בקביעת בית הדין האזורי אשר קבע כי פיטורי התובע, מבחינה עניינית, היו מוצדקים ו"התקבלו על ידי הגורם המוסמך על יסוד שיקולים אמיתיים".

ג. התובע לא ביסס, לא בכתב תביעתו ואף לא בתגובתו את טענתו בדבר "חובתה החוקית" של הנתבעת לפנות לערכאות משפטיות ומכאן שאין מקום לפסוק לו פיצוי כספי כזה או אחר בגין כך שהנתבעת לא פעלה, לטעמו, כפי שהיתה צריכה לעשות, לפי השקפת עולמו.
ד. אין לקבל את ניסיונותיו של התובע לכפות על הנתבעת דרך פעולה כזו (פניה למנכ"ל) או אחרת ("התערבות משפטית") מקום שהנתבעת היתה מעוניינת, בזמן אמת, לפעול במסגרת חוק לישוב סכסוכי עבודה ובסופו של יום לא עשתה כן משהודיע לה התובע על החלטתו לפנות, בעניינו, לביה"ד, באופן עצמאי.
ה. למרות שהשימוש בסמכות הסילוק על הסף שמור למקרים חריגים הרי שהמקרה שלפנינו עולה כדי אחד מהמקרים הללו ולכן יש לקבל את הבקשה ואף לחייב את התובע בהוצאות נוכח התנהלותו ושימושו לרעה בהליכים משפטיים.


10. דיון והכרעה

לאחר שעיינו בכתב ההגנה, בתגובת התובע ובהתייחסות הנתבעת לתגובה זו ולאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי גם בדיון המוקדם, שהתקיים, כאמור, לפני ראש ההרכב, נחה דעתנו כי דין הבקשה להתקבל.
אמנם בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה נקבע, לא פעם, כי "דרך המלך" היא - לא לדחות תובענה על הסף, כאשר יש להעדיף את בירור התובענה לגופו של עניין (דב"ע מד/3-129 פרחיה אשר נ' מדינת ישראל, פד"ע טז, 375). וכן ידוע כי הלכה היא שהסעד של סילוק על הסף מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין קצרה המשורה עוד יותר (בר"ע 1557/02 מנולייף - מנורה חברה ישראלית לביטוח חיים בע"מ נ' יהונתן בנימין בורגן, [ניתן ביום 25/2/02]). אולם, ברי כי קיימים מקרים המצדיקים סילוק תביעות, על הסף.

במקרה שלפנינו, מצאנו ממש בכל אחת מטענת הנתבעת והואיל והבאנו אותן, בצורה מפורטת למדיי, לא מצאנו לנכון לחזור ופרטן שוב.

מעבר לעובדה שדי בטענות הנתבעת כדי ללמד שלא ניתן להתייחס אליה כמי שהפרה חובה כזו או אחרת בעניינו של התובע הרי שהאחרון כלל לא הצביע על חובה מכוחה ניתן לקבוע כי מקום שהנתבעת מחליטה שלא לפעול לשם ביטול פיטורי מורה, בהכרח הוא יהא זכאי לקבל ממנה פיצוי כספי (על עוגמת נפש או על כל סעד דומה אחר) זאת מעבר לעובדה שבמקרה שלפנינו, דוקא, כן פעלה הנתבעת (או ניסתה לפעול או התחילה לפעול) לשם ביטול פיטורי התובע, וכפי שנקבע גם בפסק הדין:"עמדת ההסתדרות כפי שהוצגה על ידי מר סבן במעמד הדיון בבקשה (עמ' 9 לפרוטוקול) לא השתנתה והיא התנגדה לפיטורי התובע ואף ביקשה להכריז על סכסוך עבודה, אלא שהתובע הקדים אותה ופנה מיוזמתו לבית הדין, עובדה שגרמה לעצירת ההליכים במישור הארגוני" (הפיסקה האחרונה של סעיף 17 לפסק הדין, הוא הסעיף אחרון בסעיפי ה"מקרה", כפי שנקבעו, שם).
מכאן, שיש בפסק הדין כדי לבסס את טענת המניעות שהעלתה הנתבעת שכן במסגרתו, כאמור, לא מצא בית הדין כל פגם בכך שהנתבעת החליטה שלא להמשיך ולפעול במישור הקיבוצי, בעניינו של התובע, מקום שהוא החליט (מסיבותיו הוא) לפעול במישור הפרטי.

כאמור, התובע לא הצביע על מקור חוקי ומשפטי לטענתו שהנתבעת היתה מחוייבת לפעול לשם ביטול פיטוריו ומשאלו לא בוטלו, יש לחייבה לפצותו.
ושוב נציין כי דוקא במקרה שלפנינו, סברה הנתבעת שנפלו פגמים בפיטורי התובע והיא היתה מעוניינת ונכונה לפעול לשם ביטולם ואף פעלה, ברמה כזו או אחרת, לשם כך כאשר העובדה שפעולותיה לא הובילו לתוצאה המיוחלת מבחינת התובע, אינה רלוונטית לעצם המאמץ והניסיון שעשתה (גם אם אלו לא נעשו, לשיטת התובע, במהירות שהוא ציפה לה) והואיל וכאמור לעיל, לא יכולה להיות מחלוקת על כך שהנתבעת החלה לפעול לשם הכרזת סכסוך עבודה (נספח ו' לכתב ההגנה - הודעה שנשלחה לעו"ד מטרסו - הממונה האיזורית על יחסי העבודה) וחדלה מפעולותיה מקום שהתברר שהתובע בחר באפיק אחר לנהל את מלחמתו, הרי שאין מקום לקבוע כי הנתבעת לא העניקה לו ייצוג הולם או הפרה חובה חוקית כזו או אחרת.

השורה התחתונה היא שהתובע בחר בדרך פעולה מסויימת (ולגיטימית), כדי לפעול לביטול פיטוריו, היא דרך הפניה לבית הדין באופן פרטי ובעזרת עורך דין פרטי.
הדרך הזו, הגם שהביאה לתובע פיצוי כספי שאף הוגדל במסגרת הערעור שהגיש לבית הדין הארצי, לא הביאה לתוצאה האמיתית שהיתה רצויה מבחינתו - היא ביטול פיטוריו והשבתו לעבודה ומשכך קרה, החליט התובע לשוב ולנסות להגיע לתוצאה הנ"ל על ידי הגשת תביעתו כאן.
מדובר, כפי שאמרה, בצדק הנתבעת, בהתנהלות שאין מקום לקבלה, גם אם נעשתה מתוך ייאוש.

11. סוף דבר

משקיבלנו את טענות הנתבעת ודחינו את טענות התובע, הרינו נעתרים לבקשת הנתבעת ובהתאם מורים על סילוק תביעתו של התובע על הסף.

12. הוצאות ושכר טרחת עו"ד

בנסיבות הענין הרינו מחייבים את התובע לשלם לנתבעת סכום של 6,000 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד, כאשר בנקודה זו נעיר כי התלבטנו אם אין מקום לחייב את התובע בסכום גבוה יותר, בשל החלטתו לגרור את הנתבעת להליך, מיותר, טכן התלבטנו אם אין מקום לחייבו בסכום נוסף בגין הוצאות הנתבעת אולם, בסופו של דבר, וגם בהתחשב בכך שהתובע, הודיע, (אמנם רק) במסגרת תגובתו, כי החליט לחזור בו מאחד הסעדים העיקריים שתבע, החלטנו לנהוג בו במידת הרחמים ולחייבו רק בסכום הנ"ל ולא מעבר לו.

הסכום שקבענו לעיל, יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולם בתוך 30 יום.

13. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות מורה

 2. התפטרות מורים

 3. חוזה אישי מורה

 4. חוזה דירה שכורה

 5. הסכם פרישה מורה

 6. ביטול פיטורי מורה

 7. שעות נוספות מורים

 8. חובת דיווח מורים

 9. הסכם קיבוצי מורים

 10. ועדה רפואית מורים

 11. בוררות ועדה פריטטית

 12. בחירות בארגון המורים

 13. ביטול פיטורים של מורה

 14. הפרת הסכם פנסיה מורה

 15. הסכם קיבוצי מורי דרך

 16. ארגון המורים שיפוט פנימי

 17. התפטרות מורה באמצע השנה

 18. אכיפת החלטה ועדה פריטטית

 19. הסכם קיבוצי מורים פנסיה

 20. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 21. הסכם קיבוצי ארגון המורים

 22. ביטול מכתב פיטורים למורים

 23. ביטול עסקה הסתדרות המורים

 24. התפטרות מורה במשרד החינוך

 25. בית דין חברים ארגון המורים

 26. הסכם קיבוצי הסתדרות המורים

 27. אי שיבוץ מורה לשנת הלימודים

 28. ועדת חריגים הסתדרות המורים

 29. הסכם קיבוצי אגודת מורי הדרך

 30. ביטול העברת מורה לבית ספר אחר

 31. בסיס השכר לתוספת תשלום למורים

 32. חזרה לעבודה פרישה מוקדמת מורה

 33. אחריות המורה על אלימות בבית הספר

 34. הסכם קיבוצי ארגון המורים העל יסודיים

 35. ביטול פיטורים עובד משרד החינוך ועדה פריטטית

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון