אי התייצבות לערעור קצין התגמולים


1. המבקש הגיש ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה מיום 13.6.04 שדחתה את בקשתו לבטל את שיקומו.

2. ביום 1.12.05 התקיים דיון מקדמי בערעור. המבקש לא התייצב, ודחיתי את הערעור מחמת אי התייצבות, אך גם מהטעם שהערעור הוגש בחוסר סמכות.


3. ביום 11.12.05 הגיש המערער בקשה לביטול פסק דין. בבקשה, שלא נתמכה בתצהיר, טען המבקש שהגיע לדיון באיחור של חצי שעה, ושאיחורו נבע מעומס בכבישים. עוד טען המבקש כי "התיק אמור היה להגיע בפני כבוד בית משפט השלום".

4. ביקשתי את תגובת המשיב. בתגובה נטען, בין היתר, שביום 1.12.05 הגיש המערער ערעור לוועדת הערעור לפי
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט-1959 (להלן: "חוק הנכים") שליד בית משפט השלום בבאר שבע (ו"ע 1160/05) – ערעור שנדון לגופו של עניין, ונדחה.

5. זימנתי את בעלי הדין לישיבה, והעליתי מיוזמתי את שאלת הסמכות העניינית. זו העת להכריע בה.

6. תקנה 2 לתקנות הנכים (כללים להוכחת חוסר פנסיה), התשי"ג-1953 (להלן: "התקנות") קובעת את התנאים שעל נכה למלא כדי לענות לגדר "נכה מחוסר פרנסה" הזכאי לתשלום תגמול למחוסר פרנסה. "נכה משוקם", כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות, זכאי לתשלום תגמול למחוסר פרנסה אם יוכיח לקצין התגמולים שמתקיימים לגביו שני תנאים נוספים המנויים בתקנה 4, בנוסף לתנאי תקנה 2. הסמכות לקבוע אם המשיב עמד בתנאים הנדרשים והוא בא בגדר "נכה משוקם" מסורה לקצין התגמולים. סעיף 33(א) לחוק הנכים קובע: "תובע הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה כל שהיא של קצין-תגמולים, רשאי לערער עליה לפני ועדת-ערעור תוך שלושים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת קצין התגמולים . . ." דהיינו, הסמכות לדון בערעור על החלטת המשיב שלא להאריך את שיקומו של המבקש מסורה לועדת ערעור שליד בית משפט השלום, ולא לבית המשפט המחוזי.

7. זאת ועוד. המערער מבקש להשיג על החלטה של ועדה רפואית עליונה שלא לבטל את שיקומו. לוועדה זו, אליבא דמשיב, אין מעמד סטטוטורי אלא מעמד של גוף פנימי מייעץ שממליץ למשיב כיצד לנהוג (סעיף 2 להודעה מטעם המשיב, מיום 14.12.06). ההחלטה שלא לבטל את שיקומו של המבקש הייתה צריכה להינתן על-ידי הגורם המוסמך מטעם המשיב, ולא על-ידי ועדה פנימית מייעצת, שהחוק אינו מתווה דרך להשיג על החלטתה.

8. אם לא די בכך, הרי שבקשת המבקש לא נתמכה בתצהיר, ודי בכך לדחותה. המשיב אף הגיש ערעור זהה לערעור דנן לוועדת הערעורים שליד בית משפט השלום בבאר שבע, וערעורו נמחק (נספחים "א" ו-"ה" להודעת המשיב מיום 14.12.06), וגם מטעם זה יש לדחות את בקשתו.

9. אני דוחה את הבקשה. אין צו להוצאות.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון