ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

העותר החל לרצות מאסר של שנתיים, בגין עבירות של גניבות חקלאיות ביום 21/04/10.
ביום 20/06/11, בעודו במאסר נתקבלה בשב"ס פקודת מאסר נוספת בגין אי תשלום קנס בתיק פ (שלום - צפת) 18245-02-09, בו נדון העותר ביום 27/10/09 לקנס של 3000 ₪ או 90 ימי מאסר תמורתו, אשר ישולם ב- 10 תשלומים. בית המשפט בצפת קבע כי במידה שלא ישולם תשלום במועדו, יועמד הקנס כולו לפירעון מיידי. על פקודה זו נמסרה לעותר הודעה ביום 28/06/11.
בעקבות פקודה זו, עצר שב"ס את ספירת ריצוי המאסר של שנתיים הנ"ל, והחל למנות מאסר בגין אי תשלום הקנס על פי הפקודה, ובהתאם להוראת ס' 46 לחוק העונשין.
ביום 12/09/11, נתקבלה בשב"ס הודעה על "ביטול פקודת מאסר" זאת עקב תשלום חלקי בלבד של הקנס.
העותר מלין על כך כי אין מאפשרים לו לשלם הקנס במלואו כיום על מנת לנכות 71 ימי מאסר בגין חלק הקנס שלא שולם בשעתו (שב"ס ניכה 19 ימי מאסר בגין חלק הקנס ששולם).


דין העתירה להידחות.
ס' 46 לחוק העונשין קובע באופן מפורש את סדר הנשיאה במאסרים פליליים ובין היתר קובע:

"...היה בין תקופות המאסר מאסר בשל אי תשלום קנס, ישא אותו תחילה לפני כל מאסר פלילי אחר, ואם היה במאסר פלילי בעת שהוטל עליו מאסר בשל אי תשלום קנס, יופסק אותו מאסר לשם נשיאת המאסר בשל אי תשלום הקנס וישוב וימשך משתם המאסר האמור".

העותר הודה בפניי כי היה מיוצג בעת הדיון בו הוטל הקנס הנ"ל ע"י עו"ד וכי הקנס שולם בחלקו בלבד . משמע, פקודת המאסר בדין הוצאה ושב"ס, בדין עצר את תקופת מאסרו בת השנתיים, והחל למנות את תקופת המאסר בגין אי תשלום הקנס.
שב"ס גם פעל כדין משהוסיף לתקופת המאסר רק 71 יום בגין אותו חלק קנס שלא שולם על פי גזר דינו של בית משפט בצפת.
זאת, נוכח הוראת ס' 71 (ד) הקובעת:

"הוטל מאסר לפי ס' קטן (א) (בס"ק (א) נקבע כי ניתן להטיל מאסר בגין אי תשלום קנס - י.א.), ולפני שנסתיימה תקופת המאסר שולם חלק מן הקנס, תקוצר התקופה לפי היחס שבין הסכום ששולם לבין הקנס כולו".

הואיל שאין חולק כי נכון להיום לא שולמה יתרת הקנס, ובינתיים , עד לתשלום החלקי, נשא העותר 71 ימי מאסר בגין אי תשלום הקנס, הרי שלא ניתן לקזזם מיתרת המאסר העומדת לו בגין תיק אחר, ולאפשר לו לשלמם כיום.
הלכה זו נקבעה באופן ברור בבג"צ 60/83 שם נאמ רבנסיבות דוצות לאלה דנן:

"לצערנו, אין בידינו להושיע את העותר בעניין דנן. הדין בעניין זה הוא ברור וחד-משמעי, ואין לסטות ממנו. בסעיף 46 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, נקבע ...

כהמשך לרעיון, הגלום בהוראה הנ"ל, מוצאים אנו בסעיף 71 לחוק הנ"ל הוראות, כיצד יש לנהוג באדם, אשר הוטל עליו קנס, שעונש מאסר תמורתו, אם הקנס לא ישולם או אם הקנס ישולם באיחור, אך בטרם מוצתה כנגדו כל תקופת המאסר הבאה במקום הקנס. ...

מהאמור בחוק, בשני הסעיפים הנ"ל, ברור לחלוטין, כי מי שנגזר עליו עונש של קנס ומאסר בתמורה ואינו משלם את הקנס מיידית או ביום שנקבע לתשלום הקנס, יש להפעיל כנגדו מיד, ולפני כל עונש מאסר אחר, את המאסר שבגין הקנס. כך נהג שירות בתי הסוהר במקרה דנן, ובדין נהג כך.

... ההיגיון שמאחורי הוראות אלה נעוץ במדיניות עקבית של המחוקק להמריץ תשלום קנסות על-ידי מי שחייב בהם, בין אם מדובר בהליך פלילי ובין אם מדובר בהליך אזרחי במהותו. כך עולה, כאמור, מההוראות הנ"ל שבחוק העונשין, וכך מסתבר גם מחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (ראה לעניין זה בין היתר בג"צ 481/82 [1] ובג"צ 640/82 [2]).חוק העונשין, וכך מסתבר גם מחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (ראה לעניין זה בין היתר בג"צ 481/82 [1] ובג"צ 640/82 [2]).

כך גם למדים מדברי ההסבר להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 10), תשל"ט- 1979, בעניין זה, וזה לשונם:

"למאסר בשל אי תשלום קנס יש ערך מדרבן לתשלום הקנס רק אם נושאים אותו לפני כל מאסר אחר, כשם שמאסר אזרחי יש טעם לרצותו רק אם הוא קודם לכל מאסר אחר..."

מוכנים אנו להניח, כפי שטוען העותר, שהוא לא ידע ולא הבין, כי תשלומו של הקנס חל מיד, וגם כי התקשה לגייס את הסכום הדרוש כדי לעמוד בעונש כספי זה במועד. אולם, אין באלה כדי לאפשר לנו לסטות מההוראות המפורשות של החוק...". (בג"צ 60/83 האשם מחמד יוניס שעת נ' שירות בתי הסוהר).

נוכח המפורט לעיל אין בסיס לעתירה.
סוף דבר, העתירה נידחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון