ביטול צו כינוס נכסים


1. ערעור על החלטת כב' רשם בית המשפט המחוזי בנצרת, השופט ש' אטרש בהעדר הצדדים, שניתנה ביום 5/6/2006, בבש"א 1584/06 ובש"א 1638/06 במסגרת תיק פש"ר 359/05.

2. רקע עובדתי:

א. ביום 15/3/2005 הגיש המערער בבית משפט השלום בצפת (ת.א. 1150/05), תביעה כספית נגד משיב 1 ונגד חברת אלעומרים חברה לבניה כפרית בע"מ, שבבעלות משיב 1.

ב. ביום 29/8/2005 אושרה בקשת המערער להמצאת התראת פשיטת רגל למשיב 1 בפש"ר 306/05 בגין חוב בסך כ-166,043 ₪ המגיע למערער מאת משיב 1 על יסוד פסק דין חלוט מיום 9/5/2005 שניתן בת.א. 1150/05 בבית משפט השלום בצפת. ההתראה הומצאה למשיב 1 ביום 5/9/2005.

ג. משיב 1 לא נענה להתראת פשיטת הרגל הסטטוטורית, מעשה שהוא בבחינת מעשה פשיטת רגל לפי סעיף 5(6) לפקודת פשיטת הרגל. לפיכך, הגיש המערער ביום 15/11/2005 "בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל".


ד. ביום 13/2/2006 ובהעדר התייצבות מטעם משיב 1, ניתן צו לכינוס נכסי משיב 1 והושתו עליו תשלומים עיתיים בסך של 2,500 ₪. כמו כן, מונה ב"כ המערער, עו"ד שרגיל, כמנהל מיוחד לנכסי משיב 1.

ה. ביום 12/3/2006 עתר משיב 1 בבקשה לעיון חוזר ולביטול צו הכינוס. משיב 1 ביקש לאפשר לו להגיש התנגדות להליכי פשיטת הרגל. לטענת משיב 1 מעולם לא הובאו לידיעתו כל ההליכים שננקטו נגדו במסגרת תיק זה לרבות התראת פשיטת רגל.

ו. ביום 5/6/2006 נעתר בית משפט זה לבקשת משיב 1 וביטל צו כינוס נכסים מיום 13/2/2006 שניתן בהעדר התייצבות מטעם משיב 1, כאמור לעיל.

מכאן הערעור שלפנינו.

3. אלה בתמצית טענות המערער:

א. באשר לסמכות עניינית, מיום 1/2/2006 מכהן כב' השופט ש' אטרש כרשם בית המשפט המחוזי בנצרת וכשופט בפועל. צו הכינוס חתום ע"י כב' השופט אטרש כשופט בפועל. צו הכינוס ניתן כדין. לעומת זאת, בעת ביטול צו הכינוס, כב' השופט אטרש חתם עליו כרשם בית המשפט המחוזי ולכן לא היה זה בסמכותו כרשם לבטל את צו הכינוס, שהוא עצמו נתן, כשופט בפועל. במילים אחרות, טוען המערער כי החלטתו נשוא הערעור של כב' הרשם אטרש בטלה מעיקרה


(VOID).

ב. יש לאבחן בין מצב בו ניתן פסק דין במעמד צד אחד, בין שני צדדים סמוכים לבין מתן צו כינוס נכסים בהעדר החייב על פי פקודת פשיטת הרגל. לטענת המערער, במקרה של מתן פסק דין נגד צדדים סמוכים – תובע ונתבע – די בקיומה של הגנה אפשרית. לעומת זאת, כאשר מדובר במתן צו כינוס נכסים, הדין הוא שונה. צו כינוס נכסים הוא הליך קולקטיבי, שבו כל נושיו הלא מבוטחים של החייב פועלים במסגרת אחת לגביית החוב.

ג. למשיב 1 אין כל טענה אפשרית בפני בקשת המערער ליתן נגדו צו כינוס נכסים ואף טענה מטענותיו איננה יכולה להיות טענה הגנה אפשרית כנגד הבקשה למתן צו כינוס.


4. משיב 1 התנגד לקבלת הערעור וביקש להשאיר את החלטתו של כב' הרשם על כנה. עמדתו של משיב 2 לא הובאה לידיעת בית משפט זה ואילו משיבה 3, שהיא נושה של משיב 1, הצטרפה לעמדתו של המערער וביקשה לקבל את הערעור.

5. דיון

א. באשר לטענת המערער לעניין העדר סמכות עניינית, לפיה החלטתו נשוא הערעור של כב' הרשם אטרש היא בטלה מעיקרה (VOID). סעיף 94 חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 קובע כי:

"בענייני פשיטת רגל, רשאי רשם של בית משפט שיש לו שיפוט כאמור בסעיפים 172 ו-173 לפקודת פשיטת הרגל -

(1) לפי בקשתו של חייב בפשיטת רגל, ליתן צו כינוס נכסים ולהכריז על החייב כפושט רגל;

(2) לנהל חקירות לפי סעיפים 27 עד 59, 32 ו- 60 לפקודת פשיטת הרגל, וליתן צווים בהתאם להוראות אותם סעיפים" (הדגשה שלי - א.א.).

ב.מקריאת הסעיף הנ"ל, עולה כי הרשם אינו מוסמך כלל לדון בבקשת נושה למתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל, אלא בבקשתו של חייב בפשיטת רגל בלבד. במקרה שלפנינו, הבקשה הוגשה מטעם הנושה. לכאורה כב' הרשם אטרש לא היה מוסמך כלל לדון בבקשה, אלא שמעיון בילקוט הפרסומים עולה כי השופט שאהר אטרש, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית המשפט המחוזי מונה לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 1/2/2006 ועד יום 31/1/2007 (ראה י"פ 5490, מיום 5/2/2006, עמוד 1579). לפיכך, הן החלטתו הראשונה מיום 13/2/2006 והן החלטתו השנייה מיום 5/6/2006, נשוא הערעור, נתנו ע"י כב' רשם בית המשפט המחוזי, השופט אטרש בהיותו שופט בכהונה בפועל בבית המשפט המחוזי ועל כן לא הייתה כל מניעה חוקית כי הוא יבטל את החלטתו שלו שניתנה על-ידו בעודו מכהן באותו תפקיד. על מנת להפיס את דעתו של המערער, אף אדגיש כי כב' הרשם אטרש חתום על החלטתו מיום 5/6/2006 גם כשופט וגם כרשם. ניתן לראות זאת בסוף החלטתו הנ"ל, שם הוא חתם באופן הבא:

"שאהר אטרש, שופט

רשם בית המשפט המחוזי".

ג.לאחר שהגעתי למסקנה כי כב' הרשם אטרש ביטל את צו הכינוס בתפקידו כשופט בכהונה בפועל בבית המשפט המחוזי, ניצבים אנו כעת בפני בעיה אחרת. נראה לי כי המערער נתפס לכלל טעות בהגישו ערעור זה לבית המשפט המחוזי, היות ואין בסמכות שופט בית המשפט המחוזי לדון כערכאת ערעור על החלטות של שופט אחר היושב באותה הערכאה. לפיכך, נעדר אני סמכות לדון בערעור זה ועל המערער היה להגיש את ערעורו לבית המשפט העליון.

6. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הערעור.

7. בנסיבות העניין אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה כינוס נכסים

 2. התפטרות כונס נכסים

 3. ביטול צו כינוס נכסים

 4. התיישנות כינוס נכסים

 5. אנטון פילר כונס נכסים

 6. חוב ארנונה כונס נכסים

 7. חובת דיווח כונס נכסים

 8. הערת אזהרה כונס נכסים

 9. אי גילוי מידע כונס נכסים

 10. בקשה לשחרור כונס נכסים

 11. היטל השבחה כינוס נכסים

 12. חובת תום הלב כונס נכסים

 13. אי שיתוף פעולה עם הכנ''ר

 14. בקשה למתן צו כינוס נכסים

 15. ביקורת שיפוטית כונס נכסים

 16. זכות הקיזוז בכינוס נכסים

 17. דחיית בקשה צו כינוס נכסים

 18. התיישנות תביעה כונס נכסים

 19. התנאים למתן צו כינוס נכסים

 20. ביטול מינוי כונס נכסים זמני

 21. אחריות כונס נכסים כלפי החייב

 22. חובת הנאמנות של כונס נכסים

 23. בקשה למינוי כונס נכסים זמני

 24. ביטול העדפת מרמה כינוס נכסים

 25. ביטול מכירת דירה כינוס נכסים

 26. בקשה למתן הוראות לכונס נכסים

 27. אחריות הבנק על רשלנות כונס נכסים

 28. בקשה למינוי כונס נכסים בית משפט

 29. התנגדות לבקשה למינוי כונס נכסים

 30. בקשה למינוי כונס נכסים הוצאה לפועל

 31. בקשת רשות ערעור צו למינוי כונס נכסים

 32. במסגרת הליכי הגירושין מונו כונסי נכסים למכירת הדירה וחלוקת התמורה

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון