ביטול צו תפיסת מקרקעין


הנשיאה ד' ביניש:

בעתירה שלפנינו, שהוגשה ביום 31.10.2005, נתבקש בית משפט זה להורות על ביטול צו תפיסת מקרקעין שהוצא על ידי המשיבים בעיר בית-לחם (צו בדבר תפיסת מקרקעין מס' 145/05 ת' (יהודה ושומרון) התשס"ה-2005). תכליתו של הצו הייתה לאפשר למשיבים להקים על השטח חניון אשר אמור היה לשרת את המבקרים בקבר רחל. לאחר שהוגשה העתירה ביקשו העותרים ביום 22.11.2005 כי יתאפשר להם לתקן את העתירה כך שבית משפט זה יורה, בנוסף לביטול צו התפיסה, על שינוי תוואי גדר הביטחון באזור נשוא צו התפיסה, כך שהשטח בגינו הוצא צו התפיסה יוּצא מתחום הגדר על מנת שתתאפשר לעותרים גישה חופשית אליו.

לאחר ששמענו את הצדדים, החלטנו ביום 6.8.2006 לדחות את המשך הדיון בעתירה על מנת לאפשר למשיבים לבחון מחדש את הצורך הביטחוני בצו התפיסה. ואכן, המשיבים הודיעו ביום 31.1.2007 כי החליטו לבטל את הצו הנ"ל, אשר הורה על תפיסת חלקות מקרקעין בבית לחם לשם הקמת חניון בסמוך לגדר הביטחון באזור קבר רחל בחלקו המזרחי של מגרש שבבעלות העותרים. מיקומו של החניון המתוכנן הוסט לחלקו המערבי של המגרש. עקב ביטול הצו שכנגדו הוגשה העתירה, טענו המשיבים כי העתירה מיצתה עצמה ודינה להידחות. באשר לטענות העותרים בבקשתם לתיקון העתירה לעניין תוואי גדר ההפרדה באזור נשוא צו התפיסה, טענו המשיבים כי לעניין זה קיים מעשה בית דין נוכח פסק הדין בבג"ץ 1890/03 עיריית בית לחם נ' מדינת ישראל, פ"ד נט (4) 736 (2005), בו אושר תוואי גדר הביטחון באזור זה, לאחר שהוכנסו בו שינויים. לטענת המשיבים, חשיבות תוואי גדר הביטחון באזור זה נותרה בעינה בשל הצורך לשלוט על המרחב של קבר רחל, באמצעות עמדת פילבוקס המוצבת באזור נשוא צו ההפקעה הנ"ל. בתגובתם להודעת המשיבים מיום 18.2.2007 קיבלו העותרים את טענות המשיבים לעניין ביטול צו התפיסה והסכימו כי לעניין זה התייתרה העתירה. עם זאת, העותרים חזרו וביקשו ביום 19.3.2007 כי יותר להם לתקן את העתירה כך שזו תכלול אף את בקשתם לשינוי תוואי גדר הביטחון באזור נשוא צו התפיסה.

העתירה המקורית נתייתרה, אפוא, בהסכמת המשיבים עם ביטול צו התפיסה בגינו הוגשה. בשלב מאוחר זה של ההליכים, מבקשים העותרים לתקן את העתירה באופן שתוואי הגדר יישקל מחדש. נכונה טענת המשיבים כי תוואי גדר הביטחון באזור זה, ומקטע הגדר לגביו מבקשים עתה העותרים לתקן את העתירה, אושר על ידי בית-משפט זה בבג"ץ 1890/03 הנ"ל, עתירה שהעותרים היו צד לה. המשיבים בתגובתם הבהירו כי קיים צורך ביטחוני בתוואי הגדר במקטע זה, ומאחר וצורך ביטחוני זה הוכר בפסק דיננו בבג"ץ 1890/03, הרי שאין מקום לשנות מקביעותיו של פסק הדין הנ"ל בעתירה שלפנינו. משכך, דין הבקשה לתיקון העתירה להידחות.

נוכח הודעת המשיבים מיום 6.8.2006 ותגובת העותרים מיום 18.2.2007, לפיהם התברר כי הסעד שנתבקש בעתירה מוצה, מבוטל בזאת הצו הארעי שניתן ביום 31.10.2005 והעתירה נמחקת. בשים לב לכך שהצו בוטל עקב הגשת העתירה, ישאו המשיבים בשכר טירחת עורך דין כולל בסכום של 7,500 ש"ח.

השופטת א' פרוקצ'יה:

אני מסכימה.


השופט א' א' לוי:

אני מסכים.

הוחלט כאמור בפסק דינה של הנשיאה ד' ביניש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסדר מקרקעין

 2. בטלות חוזה מקרקעין

 3. ביטול שמאות מקרקעין

 4. ביטול רשות במקרקעין

 5. ביטול הקצאת מקרקעין

 6. אישור לרשם המקרקעין

 7. ביטול הרשאה במקרקעין

 8. זכות קדימה במקרקעין

 9. היטל השבחה במקרקעין

 10. בניה במקרקעין מוסדרים

 11. הסכם אופציה במקרקעין

 12. ביטול צו תפיסת מקרקעין

 13. התיישנות במקרקעי ציבור

 14. התיישנות זכות במקרקעין

 15. התיישנות עסקה במקרקעין

 16. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 17. התיישנות רוכשת במקרקעין

 18. התיישנות עסקאות מקרקעין

 19. חובת דיווח עסקת מקרקעין

 20. זכות קדימה חוק המקרקעין

 21. התיישנות תובענה במקרקעין

 22. זכות קדימה רכישת מקרקעין

 23. התיישנות מהותית במקרקעין

 24. התיישנות זכויות במקרקעין

 25. הקצאת מקרקעין להקמת מפעל

 26. היטל השבחה איגוד מקרקעין

 27. השלמת פרטים בחוזה מקרקעין

 28. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 29. זכות סירוב ראשונה במקרקעין

 30. העברת זכויות איגוד מקרקעין

 31. חוזה אופציה במקרקעין דוגמא

 32. אחריות מחזיק במקרקעין על פשע

 33. התיישנות במקרקעין לא רשומים

 34. זכאות לאכוף זכויות במקרקעין

 35. התיישנות במקרקעין לא מוסדרים

 36. התיישנות זכות חוזית במקרקעין

 37. טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים

 38. התיישנות תביעה שאינה במקרקעין

 39. התיישנות תביעה כספית במקרקעין

 40. ביטול זכות רישום בפנקס המקרקעין

 41. העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה

 42. ביטול יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין

 43. העברת זכויות במקרקעין בין בני זוג

 44. אי גילוי פרט מהותי בחוזה מכר מקרקעין

 45. התיישנות תיקון רישום בפנקסי המקרקעין

 46. בקשה לעשות רישום ראשון בפנקסי המקרקעין

 47. נטען כי המקרקעין לא זוהו בכתב התביעה כנדרש

 48. שווי המקרקעין על סמך נוהג או שווי שוק שאינם משקפים מצב תכנוני

 49. תביעה להורות לרשם המקרקעין לפעול באופן הדרגתי לרישום זכויות במקרקעין

 50. הסתמכות שמאית מכרעת על ערכי שווי כלליים מביטאון "מקרקעין וערכם" ולא על עסקאות

 51. זכות במקרקעין שנרכשה לפני המועד הקובע של התגבשות חיוב בהיטל השבחה אולם טרם נרשמה

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון