ביטול קנס מהירות מצלמה


1. בפני ערעור על החלטת בית המשפט השלום לתעבורה באשדוד (כ' הש' ג. שלו, מיום 21/12/10), על פיה נדחתה בקשת המערער מיום 17/11/10 להארכת מועד להישפט בנוגע לעבירת נהיגה במהירות מופרזת שבוצעה ברכבו של המערער ביום 25/07/05 ושלגביה נשלחה למערער הודעת תשלום קנס.
הודעת הקנס, עניינה עבירת מהירות כאמור, אשר נמדדה באמצעות מכשיר המולטנובה (מצלמה).

בבקשה שהוגשה לבית משפט קמא נטען כי המבקש לא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה אלא בתו שבאותה העת היה הרכב ברשותה.
הבקשה נתמכה בתצהירים של בתו של המבקש וכן של המבקש. בתצהירה של הבת ביקשה להסב את האישום על שמה וויתרה על טענת התיישנות.
כמו כן, הוסיף וטען המערער בבקשה שהוגשה לבית משפט קמא, כי בדו"ח לא מצוין מספר הנקודות בהן יחויב הנהג אם יורשע בעבירה וזאת בניגוד לסעיף 69 א' (ד) לפקודת התעבורה (נוסח חדש)

בית משפט קמא קבע, כי הבקשה הוגשה בשיהוי של למעלה מחמש שנים, ללא הסבר, פרט לאותה תובנה מאוחרת של המבקש בדבר צבירת נקודות.
עוד נקבע כי, המבקש לא הסביר מדוע לא פנה במועד בבקשה להסבת הדוח על שם בתו, וכיצד הוא או בתו יכולים לזכור בחלוף זמן כה רב, מי הנהג שהשתמש ברכב ביום ביצוע העבירה.
לפיכך, דחה בית משפט קמא את הבקשה.

2. טענות הצדדים
לטענת המערער הדוח שולם רק לאחר שצבר תוספת פיגורים, לפיכך לא הייתה למערער כלל אפשרות להגיש בקשה להישפט.
כן טען, כי הבקשה הוגשה בשיהוי, שכן המערער כלל לא ידע כי חויב בנקודות רישוי וכי עליו למהר ולהגיש בקשה להישפט.


עוד הוסיף המערער וטען, כי מהירות הרכב נמדדה על ידי מכשיר המולטנובה, ובהיעדר כיול המכשיר, לא ניתן יהיה לקבוע את דיוק המדידה ומכאן שלא ניתן להסתמך על תוצאותיו.

לטענת ב"כ המשיבה יש לקיים את עקרון סופיות הדיון, ישנה הוראת חוק מפורשת וברורה בעניין זה והיא הוראת סעיף 229(ח) לחסד"פ (נוסח משולב) התשמ"ב-1982, (להלן: "החוק").
לדברי ב"כ המשיבה פסק הדין חלוט מזה כשש שנים ולא ניתן באמצעות תצהיר סתמי וקצר לבטלו.

3. דיון
הוראות החוק הנוגעות לעניינו הינן הוראת סעיף 229 לחסד"פ, הקובעת בזו הלשון (לאחר תיקון משנת תשנ"ו):

"(א) מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה, לחשבון שצויין בה, זולת אם פעל באחת מדרכים אלה:

(1) הגיש לתובע, תוך שלושים ימים מיום ההמצאה, בקשה לביטול כאמור בסעיף קטן (ג), ולעניין בקשה לביטול כאמור לגבי עבירת תעבורה מהטעם שהעבירה בוצעה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה, ובעל הרכב מבקש להוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו, בעת ביצוע העבירה, או למי מסר את החזקה ברכב, כאמור בסעיף 27ב לפקודת התעבורה – אם הגיש לתובע את הבקשה לביטול בתוך תשעים ימים מיום ההמצאה; החלטת התובע בבקשה לפי פסקה זו סופית, ואולם רשאי הנקנס להודיע על רצונו להישפט;
(2) הודיע, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, בדרך שנקבעה בתקנות, שיש ברצונו להישפט על העבירה.

...
(ה) תובע רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועדים האמורים בסעיף קטן (א), אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה.

...
(ח) שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו. אולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אדם ששילם את הקנס ותובע ביטל את הודעת תשלום הקנס לפי סעיף קטן (ג) או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 230".

וכן הוראת סעיף 230 לחוק:
"הודיע אדם לפי סעיף 229(א) שברצונו להישפט על העבירה, תישלח לו הזמנה למשפט תוך שנה מיום שנתקבלה הודעתו; בית המשפט רשאי, לקיים את המשפט גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור, ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 229(ה), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו. הורשע האדם בבית המשפט על העבירה ונגזר דינו לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו".

על פי הוראות סעיף 230 לחוק, רשאי בית המשפט "מנימוקים מיוחדים" שיפורטו בהחלטתו, לקיים דיון למי שביקש להישפט באיחור. כפי שנפסק, בית המשפט הנדרש להארכת מועד להישפט באיחור, שוקל שיקולים הדומים לבקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר נאשם לפי סעיפים 130 ו-240 לחוק (ראה ע"פ 7436/06 (ב"ש) דן כהן נ' מדינת ישראל וכן ע"פ 70965/08 (ת"א) בנימין רימר נ' מדינת ישראל), היינו שעל המערער להראות טעם מדוע הוא נמנע מהגשת בקשה להישפט במועד שנקבע בחוק וכן נדרש בית המשפט לשקול אם אי ביטול פסק הדין יגרום לעיוות דין למערער.
בענייננו, טען המערער בתצהירו, הנתמך בתצהיר הבת, כי היא זו שנהגה ברכב בעת ביצוע העבירה, בהיותה לאחר סיום שירותה הצבאי וכי המערער תמך בה כלכלית ולכן שילם את הדוח במקומה.

אין חולקין, כי בדוח לא צוין מספר הנקודות הנצברות לחובת הנהג, זאת בניגוד לחובה שהייתה קיימת, כבר מיום 21/05/04, לציין את מספר הנקודות (כזכור העבירה בוצעה ביום 25/07/05).
בית משפט קמא התייחס לעניין זה בהחלטתו וסקר את הפסיקה של בית משפט זה ושל בית המשפט העליון בעפ"ת 30650-02-10 (ב"ש) מישאל מרדכי נ' מדינת ישראל ורע"פ 6610/10 עודד לם נ' מדינת ישראל. באותם מקרים לא צוין מספר הנקודות בדוח ובתי המשפט לא ראו בכך נימוק לקבלת הבקשה להישפט באיחור.

בעניינו של מרדכי הנ"ל, קבע כבוד השופט שפסר:
"משלא העלה המערער בתצהירו כל טענה, אפילו לא ברמז, באשר לעיוות דין שכביכול נגרם לו, וכן לא כל כפירה שהיא בביצוע העבירות שבגינן נמסרו לו הדוחות נשוא ענייננו, כמו גם הגנה אפשרית כלשהי מפניהם, ממילא ברור שלא הביאה עצם הרשעתו לכל עיוות דין, ולא היה מקום לשוב ולדון בה, למעלה מארבע שנים לאחר שהפכה לחלוטה. בנסיבות אלה לא קמה כמובן גם זכות ל"הגנה מן הצדק" בענייננו, באשר אינו עונה על תנאי סעיף 149 (10) לחסד"פ (תיקון תשס"ז), בדבר "סתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית", ואף לא לפסיקה הענפה בנושא זה".

ובעניינו של עודד לם, קבע כבוד השופט לוי:
"בנסיבות אלו, וחרף הפגם המנהלי שבאי- יידוע המבקש על מספר הנקודות שיזקפו לחובתו, אינני סבור כי נגרם לו עיוות דין אשר עשוי להצדיק את ביטול הרשעתו".

בענייננו, שונות הנסיבות מאלה שהיו בעניינם של מרדכי ולם הנ"ל, שכן, מלבד הטענה של הפגם המנהלי ואי יידוע המערער על מספר הנקודות שייזקפו לחובתו, קיימת טענת הגנה של ממש, ממנה ניתן ללמוד, כי קיים סיכוי שחף מפשע הורשע בעבירה, היינו,שקיים חשש לעיוות דין.

המערער, אשר תמך כלכלית בבתו, שילם את הדוח שנרשם על שמו בהיותו בעל הרכב, אף שבתו היא שביצעה את העבירה, מתוך שסבר, כי בתשלום הקנס יסתיים העניין.

אילו הייתה המשיבה מציינת בדוח, כפי שהיה עליה לעשות, את מספר הנקודות שיצברו לחובתו, סביר שהיה פונה במועד בבקשה להסב הדוח על שם בתו, כפי שעשה לאחר שהדבר נודע לו באיחור.

בנסיבות אלה, משקיים חשש, על פי התצהיר שצורף לבקשה ובו כאמור ויתרה הבת על טענת ההתיישנות, לעיוות דין בהרשעת חף מפשע, נראה כי היה מקום לקבל הבקשה ולפיכך ובקבלי את הערעור אני מאפשרת למערער להישפט באיחור.

המשיבה תשקול את בקשת הבת כעולה מתצהירה, בתוך 30 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בדיקת ממל'''ז

 2. אמינות הממל''ז

 3. ביטול קנס מהירות

 4. אי ידיעה על נקודות

 5. אמינות מכשיר הדבורה

 6. התיישנות דוח מהירות

 7. ביטול קנס מהירות מצלמה

 8. התיישנות עבירת מהירות

 9. אמינות מד מהירות לייזר

 10. ביטול אישום עבירת מהירות

 11. אמינות מד מהירות אלקטרוני

 12. בקשה להישפט עבירת מהירות

 13. בקשה להישפט מהירות מופרזת

 14. הארכת מועד לתשלום קנס מהירות

 15. אופנוע ים מהירות מופרזת כתב אישום

 16. ביטול הרשעה נהיגה במהירות מופרזת

 17. אי שמירת מרחק ונסיעה במהירות גבוהה

 18. ביטול צו פסילה מנהלית בעבירת מהירות

 19. ביטול כתב אישום נהיגה במהירות מופרזת

 20. בקשה להארכת מועד להישפט מהירות מופרזת

 21. ביטול כתב אישום כיול מכשיר למדידת מהירות

 22. ערעור על הרשעת הנאשם בנהיגה במהירות מופרזת

 23. אמינות תוצאת המדידה של מכשיר ה"דבורה", באמצעותו נמדדה מהירות הרכב

 24. אמינות מכשיר דבורה BEE III IL מתוצרת חברת MPH באמצעותו נמדדה מהירות

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון