אי חידוש אשרת שהייה

המבקש עותר לפוטרו מתשלום אגרה בגין עתירה מינהלית אותה הגיש לצורך שיחרורו ממתקן הכליאה "גבעון".
המבקש הסתנן ארצה מסודן דרך מצרים, ביום 23.1.18, ביום כניסתו ארצה הוענק לו רשיון ישיבה מסוג א/5 כתושב ארעי. אשרת השהייה חודשה למבקש עד ליום 10.11.10 ואולם ממועד זה סירבה המשיבה להאריך את האשרה עד אשר יתברר תיק פלילי הועמד כנגד המבקש בגין אחזקת סם שלא לשימוש עצמי.
ביום 27.12.13 נעצר המבקש בגין שהייה שלא כדין ונכלא במתקן המשמורת "גבעון" עד להרחקתו.
המבקש עותר כנגד כליאתו הנזכרת.

לטענת המבקש עקב מצבו הכלכלי הדחוק אין באפשרותו לשאת בסכום האגרה הנדרש בגין עתירתו.
לדבריו הוא מתפרנס מיצור חגורות עור סך של כ – 2000 ₪ לחודש ובת זוגו החיה עמו נשענת על קצבת נכות .

המבקש מוסיף וטוען כי הוא זכאי לפטור מתשלום האגרה נוכח הוראת סע' 20 (7) לתקנות בתי משפט (אגרות) התשס"ז – 2007 (להלן- תקנות האגרות) המורה כי –

"פרט אן יש לכך הוראה מפורשת בתקנות אלה, לא תשולם אגרה בעד הענינים שלהלן –
....(7) הליך לשחרור מי שאסור או שעצור וכן הליכים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) בתש"ך- 1960)"

המשיבה מתנגדת למבוקש. לדבריה עסקינן במבקש אשר החזיק באשרת תושב ארעי בין השנים 2008-2010 ויכול היה לעבוד ולהחזיק חשבונות בנק בישראל. דא עקא, שהמבקש לא צירף דפי חשבון בנק או כל מסמך אחר על מנת להוכיח ולאושש את מצבו הכלכלי הנטען. עוד טוענת המשיבה כי סיכויי עתירתו של המבקש קלושים שכן ההחלטה לענין אי חידוש האשרה נתנה לפני שנים רבות והגשת הבקשה יש בה משום שיהוי ניכר. כמו כן טוענת המשיבה כי אין המבקש יכול להשען על הוראת תקנה 20 (7) לתקנות האגרות שכן העתירה אותה הגיש המבקש הינה עתירה מינהלית התוקפת שיקול דעת של הרשות המנהלית בנוגע לאשרת שהייה ואין מדובר רק בהליך של שחרור ממשמורת אשר היה על המבקש להגיש ערעור מינהלי כנגד החלטת בית הדין לביקורת משמרות. רק ערעור מינהלי הינו הליך הפטור מתשלום אגרת בית משפט.

תקנה 14 לתקנות קובעת כי במניין שיקוליו ליתן פטור מתשלום אגרה ישקול בית המשפט שני מבחנים עיקריים: (א) האם אין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה; (ב) האם ההליך מגלה עילה (בשג"ץ 7997/05 דניאלי נ' פרקליטות המדינה, פורסם במאגרים, 15.1.06).

מעיון בחומר שהונח בפניי עולה כי המבקש לא פירט בתצהירו כנדרש את רכושו ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לבקשה, וכי בפועל הוגש תצהיר לאקוני בלבד אשר אין בו לגלות דבר באשר למצבו הכלכלי. כמו כן, המבקש לא פירט בבקשה ממה הוא מתקיים, מה הן הוצאותיו השונות, לרבות, בעבור מגוריו, לא ברור האם הוא מתגורר בדירה שלו או של בת זוגו , האם הוא שוכר דירה , מה עלות השכירות וכו' . בנוסף, המבקש לא ציין מהו גובה שכר הטרחה שהוא משלם, דבר שיש בו כדי להעיד על מצבו הכלכלי. לאור האמור, ובאי צירוף של כל מסמך שיכול להעיד על מצבו הכלכלי, ברור הוא שלא נפרשה מלוא היריעה אודות מצבה הכלכלי של המבקש, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה.

אשר להוראת סע' 20 (7) לתקנות האגרות הרי שעיון בעתירת המבקש יש בה ללמד כי בין הסעדים המבוקשים בה, קיים סעד של הנפקת והארכת אשרת שהייה למבקש (סע' ב' לרישא לבקשה) ואם כן זהו סעד החורג מבקשה לשחרור ממשמורת ואין הוא חוסה תחת הפטור שמעניקה תקנה 20 (7) לתקנות האגרות. ולעניין זה ראה כדוגמה - עת"מ (באר-שבע) 33916-05-13 - קסטה גברסלסי וולדסלסי נ' מדינת ישראל - משרד הפנים (2013) –
"ככלל מגיש עתירה לבית המשפט, מחויב בתשלום אגרה. המבקש טען לפטור מתשלום אגרה לפי תקנה 20(7) לתקנות בית המשפט(אגרות) ולפיה "הליך לשחרור מי שאסור או שעצור..." פטור מתשלום אגרה. אכן, העותר מבקש בעתירתו את שחרורו ממשמורת. עם זאת, בעתירתו דרש העותר סעדים נוספים - ביטול צו הגירוש וקבלת מעמד אשר יאפשר את שהייתו במדינת ישראל. בגין סעדים אלו לא נקבע על ידי המחוקק פטור אוטומטי מתשלום אגרה.לפיכך, פטור מתשלום אגרה בעניינים אלו יינתן בהתאם לתקנה 14 לתקנות בית המשפט (אגרות)... במקרה דכאן, עתירתו של המבקש אינה רק לשחרור ממשמורת אלא גם לסעדים נוספים, בעוד המבקש לא הצליח להוכיח כי הוא דל אמצעים וכי אין ביכולתו לעמוד בתשלום האגרה" (הדגשה שלי – צ.ו)

בנסיבות אלו אין לי אלא לדחות הבקשה ולהורות לחייב לשלם האגרה הנדרשת וזאת תוך 21 יום מהיום .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אשרת א-5

 2. ביטול אשרת עולה

 3. אשרת שהייה 2 א 5

 4. אשרת שהייה זמנית

 5. ביטול אשרת שהייה

 6. אשרת עבודה מטפלת

 7. אשרת ביקור לתייר

 8. אשרת כניסה סטודנט

 9. אשרת תייר עובד זר

 10. אשרת שהייה איש דת

 11. אשרת עולה בכוח א-1

 12. אשרת שהייה עובד זר

 13. אשרת עובד זר מומחה

 14. אי חידוש אשרת שהייה

 15. אשרת עבודה אריתראים

 16. אשרת שהייה 6 חודשים

 17. אשרת כניסה תלמיד א-2

 18. אשרת שהייה הורה קשיש

 19. אשרת עבודה פיליפינית

 20. ביטול רישיון ישיבת קבע

 21. בקשה להחלפת סוג האשרה

 22. אשרת שהיה חיים משותפים

 23. אשרה ורישיון לישיבת קבע

 24. אשרת שהייה ידועה בציבור

 25. דחיית בקשה לאשרת כניסה

 26. אשרת כניסה עובדת סיעודית

 27. אשרת שהיה ברשות הפלסטינית

 28. אשרת שהייה לימודים בישראל

 29. אשרת תושב ארעי תושב השטחים

 30. אשרת שהייה הורים של חייל בודד

 31. דחיית בקשה לאשרה חיים משותפים

 32. בקשה להחזרת רישיון ישיבת קבע בישראל

 33. אריתראי הסתנן לישראל וניתנה לו אשרה

 34. עתירה כנגד החלטת משרד הפנים שלא לחדש אשרה

 35. אריתראי עם אשרה מסוג 2(א)(5) שחודשה מדי פעם

 36. עתירה מנהלית להארכת אשרת שהייה מסוג א/2 - מפאת הפגמים בהליך המנהלי

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון