ביטול קצבת ילדים


מוסכמות

א. הגב' ג'מילה ג'לאמנה והגב' זוהריה ג'לאמנה הן נשותיו של מר משהור ג'לאמנה לכל אחת מהן ילדים ממנו: 5 ילדים לגב' זוהריה ג'לאמנה: איסרא ילידת 5.2.1993, אלאא ילידת 19.3.1994, אחמד יליד 30.8.1995, יפה ילידת 18.12.1998, מחמוד יליד 22.6.2000 ו- 4 ילדים לגב' ג'מילה ג'לאמנה: שאדי, יליד 23.6.1981, ופא ילידת 6.6.1982, תאמר יליד 2.8.1985 ואוס יליד 21.6.1988.


ב. הגב' ג'מילה ג'לאמנה הינה במקור תושבת שטחים ולא מחזיקה בתעודת זהות ישראלית.

ג. בחודש מרץ 2001 התקבלה במוסד לביטאוח לאומי פנייה מאת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית ג'דיידה מכר בה נמסר כי הגב' ג'מילה ג'לאמנה פרודה ממר משהור ג'לאמנה וילדיהם המשותפים מתגוררים עימה ולא עם אביהם (הנשוי בשנית ומתגורר עם הגב' זוהריה ג'לאמנה) וזאת מאז שנת 1998.

ד. עובר לפנייה שאוזכרה בסעיף 3 לעיל שולמה קצבת הילדים עבור כל ילדיו של מר משהור ג'לאמנה (5 ילדים מהגב' זוהריה ג'לאמנה ו- 4 ילדים מהגב' ג'מילה ג'לאמנה) לידיו וליידי אשתו, זוהריה, ברשומה אחת (יצויין כי תשלום קצבת הילדים עבור הילדים שאדי וופא הופסק עם הגיעם לגיל 18: ביום 23.6.99 וביום 6.6.00, בהתאמה).

ה. משהתגלה לתובע, בעקבות פניית המחלקה לשירותים חברתיים במועצה מקומית ג'דיידה מכר, כי ילדיה של הגב' ג'מילה ג'לאמנה לא נמצאים בחזקתו של אביהם, משהור ג'לאמנה, הודיע התובע לגב' זוהריה ג'לאמנה במכתב מיום 2.5.2001 כי שולמו לה התשלומים עבור קצבת ילדים שלא כדין ולפיכך נוצר חוב בגין קבלת קצבת ילדים שלא כדין עבור הילדים תאמר ואוס (שני הילדים היחידים אשר נכון לאותו מועד היו עדיין קטינים) לתקופה שמ- 1/1998 עד 4/2001, וזאת בסך 49,843 ש"ח.
יצויין כי החוב שנוצר לא כולל החזר קצבאות ילדים שלא כדין לתקופה שמיום 1.1.1998 ועד הגיעם לגיל 18 עבור הילדים שאדי וופא אשר במועד פניית המחלקה לשירותים ברתיים היו כבר בגירים.


ו. החוב קוזז מקצבאות הילדים השוטפות המשולמות למר משהור ג'לאמנה והגב' זוהריה ג'לאמנה ועמד, נכון ליום 18.3.2005, ע"ס 7,039 ש"ח.

ז. החל מ- 5/2001 הפסיק התובע לשלם לגב' זוהרייה ג'לאמנה ומר משהור ג'לאמנה קצבת ילדים בגין הילדים תאמר ואוס, אך תשלום קצבת הילדים בגינם לא חודש בשל הצורך בחקירה לעניין מקום המצאותם של הגב' ג'מילה ג'לאמנה (שאינה אזרחית ישראלית) וילדיה, כמתחייב מסעיף 65 לחוק הביטוח הלאומי. החקירה שנערכה ע"י התובע העלתה כי הנתבעת וילדיה שהו בתחומי ישראל.

ח. התביעה בתיק בל 3240/02 הוגשה במקור לבית הדין ע"י נתבעת מס' 2 בלבד וזאת ביום 10.10.02. ביום 4.3.04 עתרה נתבעת מס' 1 לבית הדין, בין היתר, בבקשה להצטרף כתובעת נוספת בתביעה. בית הדין הורה בהחלטה מיום 20.4.04 על צירופה של נתבעת מס' 1 כתובעת נוספת בתיק וביום 3.5.04 הוגש על ידה כתב תביעה בו עתרה לקבלת קצבאות ילדים ומענקי ילדים רטרואקטיבית כולל הסכומים ששולמו בטעות לנתבעת מס' 2. ביום 31.3.05 ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים שגובשה בהמלצת בית הדין לפיה הסתפקה נתבעת מס' 1 בקבלת סכום קצבאות הילדים בגין הילדים אוס ותאמר לתקופה 1/1998 עד 4/2001 בסך כ- 42,000 ש"ח שבינתיים קיזז התובע מהקצבאות המשולמות לנתבעת מס' 2 ובהמשך תשלום קצבאות הילדים המגיעות לילדים אוס ותאמר מיום 1.5.2001 (מועד הפסקת התשלום) ועד הגיע כל אחד מהם לגיל 18.
כמו כן נקבע בהסכם כי התשלומים יבוצעו באמצעות האחות וופא (שהגיעה לגיל 18 ביום 6.6.2000) ואשר תתמנה לשם כך למקבלת גימלה (מאחר והגב' ג'מילה ג'לאמנה לא מחזיקה בתעודתך זהות ישראלית ולא ניתן לשלם את הקצבאות ישירות לידיה).


ט. תיקה של הנתבעת נשלח למשרדו הראשי של התובע לשם ביצוע פסק הדין. בעת ביצוע התשלום עמד התובע על כך שסכומי קצבאות הילדים להם זכאית הגב' ג'מילה ג'לאמנה עפ"י דין בגין קצבאות ילדים עבור ילדיה אוס ותאמר לתקופה 1/1998 עד 4/2001 שונה מהסכום שקוזז בשעתו מהגב' זוהרייה ג'לאמנה והסיבה לכך היא שקצבאות הילדים משולמות בצורה פרוגרסיבית (לגב' זוהרייה ג'לאמנה יש כאמור 5 ילדים קטינים מלבד ילדיה של הגב' ג'מילה ג'לאמנה).

י. ביום 11.5.2005 הפקיד התובע לחשבון הבנק של ג'לאמנה וופא 26,123 ש"ח המהווים תשלום עבור קצבאות ילדים בגין הילדים אוס ותאמר לתקופה 1/1998 ועד למועד התשלום (כולל הפרשי הצמדה) וביום 31.5.2005 עתר התובע לביטולו של פסק הדין בתיק בל 3240/2002 מיום 31.3.2005 מהטעם שאין קשר בין סכום הקיזוז שביצע התובע מקצבאות הילדים שמשולמות לגב' זוהרייה ג'לאמנה בגין תשלום קצבאותך ילדים שלא כדין עבור הילדים תאמר ואוס לתקופה שבין 1/1998 ועד 4/2001 לבין סכומי קצבאות הילדים בגין אותם שני ילדים להם זכאית הגב' ג'מילה ג'לאמנה עפ"י דין, וזאת בשל שיטת תשלום קצבאות הילדים הפרוגרסיבית.

יא. בית הדין הנכבד הורה לתובע בהחלטתו מיום 16.10.05 בבקשה לבזיון עפ"י פקודת בימ"ש (תיק בל 3240/02 בש"א 1901/05) שהומצאה לתובע ביום 1.11.05 למלא במלואו את החיוב בסעיף 2 לפסק הדין מיום 21.3.05 בדבר העברת 42,000 ש"ח לתובעת באמצעות בתה וופא עד ליום 10.11.05 ואולם ההפרש בסך 15,877 ש"ח שולם ע"י התובע רק ביום 22.11.05.

יב. נתבעת מס' 1 עתרה לבית הדין ביום 20.11.05 בבקשה נוספת לפי פקודת בזיון בית משפט (בש"א 4176/05) בגין האיחור בתשלום החיוב שנקבע בהחלטה מיום 16.10.05. לאחר שהתובע הודיע לבית הדין כי ההפרש בסך 15,877 ש"ח שולם ביום 22.11.05 ומשנתבעת מס' 1 לא הודיעה דבר, נמחקה הבקשה בהחלטה מיום 25.1.06.
פלוגתאות

א. האם הסכם הפשרה שניתן לו תוקף של פסק דין ביום 31.3.05 התבסס על "טעות יסודית" המצדיקה את ביטולו של פסק הדין.

ב. האם הדרך הנכונה היא ביטול פסק הדין או הגשת ערעור על פסק הדין.

ג. האם הסכומים שתבעה הנתבעת מס' 1 בכתב התביעה שהגישה ביום 4.3.04 גבוהים או נמוכים מהסך של 26,123 ש"ח ששילם לה הנתבע לאחר שהתגלתה הטעות.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון