ביטול רישיון רכב


כנגד הנאשם הוגש כתב אישום לפיו נהג אוטובוס מס' 8733200 בתאריך 14.12.09 בשעה 1340 במחסום 407 למזרח בכביש 557, ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב בו נהג וללא ביטוח תקף.

אין מחלוקת כי הנאשם נהג ברכב במועד ובמקום האמורים בכתב האישום.

אין מחלוקת כי הנאשם אינו מורשה לנהיגת אוטובוס.

הנאשם בעבודתו נוהג כלי רכב למחסום לצורך העברתם לשטחי הרשות הפלסטינית. מדובר בכלי רכב שנרכשו על ידי תושבי השטחים ורישיונם הישראלי בוטל על ידי משרד הרישוי.

הנאשם נהג ברכב כשעליו שלטי מבחן. הנאשם הציג לבית המשפט רישיון סחר וטען כי על פי רישיון הסחר רשאי היה לנהוג ברכב. כמו כן הציג הנאשם תדפיס פרטי הרכב ממשרד התחבורה ממנו עולה כי הרכב סווג כ"אוטובוס ציבורי לסיור" וכי רישיון הרכב בוטל מתאריך 14.12.09 לצורך העברתו לרשות הפלסטינית. לטענת הנאשם, ביטול רישיון הרכב מהווה ביטול סיווגו כאוטובוס והחזרתו למצב של רכב מסחרי לגביו אוחז הנאשם ברישיון נהיגה.

לאחר שבחנתי את טיעוני הנאשם ועיינתי במסמכים שהציג שוכנעתי מעבר לספק סביר כי ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, מנימוקים אלה :

על פי תדפיס משרד התחבורה סווג הרכב בו נהג הנאשם כאוטובוס.

ביטול רישיונו של הרכב על ידי משרד הרישוי לצורך העברתו לרשות הפלסטינית אינה מביאה לשינוי סיווג הרכב כאוטובוס. גם הכוונה לשנות את ייעודו של הרכב בשטחי הרשות לרכב מסחרי אינה משנה את סוג הרכב בעת נהיגה בו בישראל. משרד הרישוי לא שינה את סוג הרכב לרכב מסחרי. כל עוד לא שונה סוג הרכב ממשיך הרכב להיות אוטובוס.


לפיכך, הרכב בו נהג הנאשם הינו רכב מסוג אוטובוס.

סעיף 10(א)לפקודת התעבורה קובע כי " לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר."

הנאשם אינו מורשה לנהיגת אוטובוס ועל כן לא היה מורשה לנהוג ברכב.

טענת הנאשם כי נהג על פי תנאי תו סוחר ורישיון סחר אין בה כדי לפטור אותו מן החובה להיות בעל רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב. הנוהג רכב על פי רישיון סחר חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לנהיגת אותו סוג רכב. הואיל ולנאשם אין רישיון לנהיגת אוטובוס אין הוא עומד בתנאי רישיון הסחר.

לפיכך, נהג הנאשם ללא רישיון נהיגה תקף.

הואיל והנאשם כלל אינו מורשה לנהיגת אוטובוס הרי שנהיגתו אינה מכוסה על ידי פוליסת ביטוח הרכב ולפיכך נהג הנאשם ללא פוליסת ביטוח תקפה.

נוכח האמור לעיל אני מרשיעה את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

זכות ערעור כחוק.


גזר דין

נסיבות ביצוע העבירות פורטו בהכרעת הדין.

הנאשם הינו נהג מקצועי שפרנסתו על קיום רישיון נהיגה.

בהתחשב בנסיבות ביצוע העבירות, בוותק הנהיגה של הנאשם ובמקצועו כנהג, לא מצאתי מקום להטיל עליו פסילה בפועל. התרשמתי כי הנאשם נהג ברכב בתום לב תוך שסבר שרישיון הנהיגה שאחז מאפשר לו לנהוג בסוג רכב זה.

נוכח האמור לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים:

1. פסילה על תנאי של חודשיים למשך שנתיים.

2. קנס בסך 850 ₪ או 8 ימי מאסר. הקנס ישולם תוך 60 יום.

זכות ערעור כחוק.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון