ביטול שמאות מקרקעין

עניינה של החלטה זו בבקשת המשיבה למחיקת העתירה מחמת חוסר סמכות מקומית, ולחלופין לביטול הצו הארעי שניתן בתיק זה ביום 3.4.2011.

רקעביום 31.3.2011 הגיש העותר עתירה בגדרה ביקש כי יינתן צו המורה למשיבה לכלול את שמו במאגר שמאי מקרקעין במחוז חיפה והצפון המורשים ליתן שירותים למשרדי הממשלה. לחלופין ביקש סעד הצהרתי לפיו מכרז 1/2010 (להלן: המכרז) להקמת מאגר שמאים כאמור בטל. לצד הגשת העתירה הגיש העותר בקשה למתן צו ביניים לפיו הוא רשאי להמשיך וליתן שירותי שמאות מקרקעין במחוז חיפה והצפון למשרדי הממשלה השונים.
ביום 3.4.2011 קבעתי את העתירה לדיון ונתתי צו ארעי לפיו: "יורשה העותר להמשיך וליתן שירותי שמאות מקרקעין למשרדי הממשלה במחוז חיפה והצפון. המשיבה תהא רשאית להגיש בכל עת בקשה לביטולו של צו ארעי זה".
ביום 13.4.2011 הוגשה בקשה זו.


טענות הצדדיםלטענת המשיבה, ועדת המכרזים הבין משרדית למאגר השמאים היא הגורם שהוסמך לקבל החלטות באשר להצעות שהוגשו במסגרת המכרז. מקום מושבה של הוועדה בירושלים ושם אף קיבלה את החלטותיה, לרבות אלו הנוגעות לעותר. במצב דברים זה, ולאור תקנה 2(א) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000, הרי שבית משפט זה נעדר סמכות, ולפיכך יש להורות על מחיקת העתירה.

לחלופין נתבקש בית המשפט להורות על ביטול הצו הארעי מיום 3.4.2011 בטענה לפיה העותר לא נכלל במאגר השמאים הקודם, ועל כן לא רשאי היה ליתן שירותי שומה למשרדי הממשלה במסגרת המכרז הקודם. זאת ועוד, השמאי הממשלתי הראשי לא הסמיך את העותר ליתן שירותי שומה מטעמו, וכפועל יוצא, גם לא הפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה עליו. בנסיבות אלה משנה הצו הארעי מצב עובדתי קיים ולפיכך יש לבטלו.


מנגד הלין העותר על כי המשיבה בחרה להתעלם מהצו הארעי שניתן ואין היא ממלאת אחריו. אשר לבקשת המחיקה, טען העותר, כי מירב הזיקות ומאזן הנוחות נוטה בבירור למחוז הצפון ואין להורות על מחיקת העתירה או העברתה. זאת ועוד, תיק אחר הנוגע אף הוא למכרז מתנהל בבית המשפט לעניינים מינהליים מרכז, והמשיבה מנהלת את העתירה שם מבלי שעוררה טענה בדבר חוסר סמכות מקומית. עוד נטען כי אין להורות על ביטול הצו הארעי הואיל והעותר עבד בגלוי מול משרדי הממשלה השונים ואף חתם עם האפוטרופוס הכללי חוזה למתן שירותי שמאות מקרקעין, ומשכך רשאי היה להעניק שירותי שמאות.


דיון והכרעהראשית ובטרם אדון בשאלת הסמכות המקומית, אפנה ואסיר תחילה מהדרך את הטענה בה פתח העותר את תגובתו ולפיה המשיבה אינה ממלאת אחר הצו הארעי שניתן. כידוע, דרך המלך להעלאת טענות מסוג זה הינה במסגרת בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, הקובעת כללים דיוניים מיוחדים ומפורטים. משהועלתה הטענה במסגרת התגובה לבקשת המחיקה איני מוצא מקום להיזקק לה.
אשר לסוגית הסמכות המקומית, תקנה 2(א) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000 (להלן – התקנות המינהליות) קובעת כי:


"עתירה מינהלית (להלן – עתירה) תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו ניתנה החלטה של רשות אשר נגדה מוגשת העתירה...".

תכליתה של תקנה זו: "ליצור ודאות בקרב ציבור המתדיינים לאיזה מבתי המשפט עליהם לפנות" (אליעד שרגא, רועי שחר המשפט המינהלי כרך שישי – סדרי הדין והראיות בבתי המשפט לעניינים מינהליים 131 (2011); וראו גם עתמ (י-ם) 1250/09 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' מועצה המקומית קציר חריש, ניתן ביום 2.7.2009).


במקרה שבפניי אין חולק כי ההחלטה התקבלה בירושלים, ומשכך אין מנוס מהמסקנה לפיה הסמכות לדון בעתירה נתונה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, ולו בלבד.
העותר טוען כי המשיבה נוהגת בו איפה ואיפה שעה שעתירה דומה (המתייחסת לאותו מכרז) מתנהלת בבית המשפט לעניינים מינהליים מרכז מבלי שהמשיבה העלתה שם את סוגיית הסמכות המקומית. טענה זו מעוררת, על פניה, אי נוחות. ואולם אין בידי לקבלה באופן שבו הועלתה. מדובר בעותר אחר, במחוז אחר ובנסיבות שונות. בנתונים שהניח בפניי העותר אין די כדי לפענח מדוע המשיבה בחרה לנהוג כפי שנהגה והאם התקיימו טעמים מיוחדים שהובילוה לנהוג כך.
משהגעתי למסקנה כי אין בידי את הסמכות המקומית לדון בעתירה, איני מוצא כי יש למחקה אלא להעבירה לבית המשפט המוסמך, קרי בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים. אמנם תקנה 8(3) לתקנות מאפשרת למחוק העתירה, כפי שהתבקש בית המשפט ואולם: "ברובם המוחלט של המקרים, שבהם מצא בית המשפט לעניינים מינהליים שאינו מוסמך לדון בעתירה מבחינת דיני הסמכות המקומית, הועברה העתירה לבית המשפט המוסמך" (המשפט המינהלי, לעיל, 138), ולא בכדי, שהרי בכך יש לייעל ולהחיש את הטיפול בעתירה.
בקשתה החלופית של המשיבה היתה כי אבטל את הצו הארעי שניתן, משום שזה שינה מצב עובדתי קיים. לאחר ששקלתי בקשה זו, בשים לב לטענותיו של העותר, לפיהן התקשר עם משרדי הממשלה השונים בידיעת השמאי הממשלתי הראשי, הגעתי לכלל מסקנה כי אין לבטל את הצו וכי הוא יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת על ידי הערכאה הנעברת.
סיכומו של דבר, העתירה תועבר לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים והצו הארעי מיום 3.4.2011 יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת.
נוכח התוצאה אליה הגעתי, העותר יישא בהוצאותיה של המשיבה בגין בקשה זו בסך 1,000 ₪, ללא קשר לפסק הדין שיינתן בעתירה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסדר מקרקעין

 2. בטלות חוזה מקרקעין

 3. ביטול שמאות מקרקעין

 4. ביטול רשות במקרקעין

 5. ביטול הקצאת מקרקעין

 6. אישור לרשם המקרקעין

 7. ביטול הרשאה במקרקעין

 8. זכות קדימה במקרקעין

 9. היטל השבחה במקרקעין

 10. בניה במקרקעין מוסדרים

 11. הסכם אופציה במקרקעין

 12. ביטול צו תפיסת מקרקעין

 13. התיישנות במקרקעי ציבור

 14. התיישנות זכות במקרקעין

 15. התיישנות עסקה במקרקעין

 16. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 17. התיישנות רוכשת במקרקעין

 18. התיישנות עסקאות מקרקעין

 19. חובת דיווח עסקת מקרקעין

 20. זכות קדימה חוק המקרקעין

 21. התיישנות תובענה במקרקעין

 22. זכות קדימה רכישת מקרקעין

 23. התיישנות מהותית במקרקעין

 24. התיישנות זכויות במקרקעין

 25. הקצאת מקרקעין להקמת מפעל

 26. היטל השבחה איגוד מקרקעין

 27. השלמת פרטים בחוזה מקרקעין

 28. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 29. זכות סירוב ראשונה במקרקעין

 30. העברת זכויות איגוד מקרקעין

 31. חוזה אופציה במקרקעין דוגמא

 32. אחריות מחזיק במקרקעין על פשע

 33. התיישנות במקרקעין לא רשומים

 34. זכאות לאכוף זכויות במקרקעין

 35. התיישנות במקרקעין לא מוסדרים

 36. התיישנות זכות חוזית במקרקעין

 37. טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים

 38. התיישנות תביעה שאינה במקרקעין

 39. התיישנות תביעה כספית במקרקעין

 40. ביטול זכות רישום בפנקס המקרקעין

 41. העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה

 42. ביטול יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין

 43. העברת זכויות במקרקעין בין בני זוג

 44. אי גילוי פרט מהותי בחוזה מכר מקרקעין

 45. התיישנות תיקון רישום בפנקסי המקרקעין

 46. בקשה לעשות רישום ראשון בפנקסי המקרקעין

 47. נטען כי המקרקעין לא זוהו בכתב התביעה כנדרש

 48. שווי המקרקעין על סמך נוהג או שווי שוק שאינם משקפים מצב תכנוני

 49. תביעה להורות לרשם המקרקעין לפעול באופן הדרגתי לרישום זכויות במקרקעין

 50. הסתמכות שמאית מכרעת על ערכי שווי כלליים מביטאון "מקרקעין וערכם" ולא על עסקאות

 51. זכות במקרקעין שנרכשה לפני המועד הקובע של התגבשות חיוב בהיטל השבחה אולם טרם נרשמה

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון