ביטול תביעה לביטוח לאומי


1. התובע הגיש תביעה שכותרתה: "תביעה להענקות מטעמי צדק".

התובע טען שהגיש תביעה לדמי פגיעה בגין תאונה מיום 09/08/03 ואולם לא שולמו דמי פגיעה עקב חוב בפיגור שעלה על 36 חודשים.

התובע טען שהוא מתכוון לשלם את החוב שבפיגור, באמצעות פריסתו לתשלומים, אולם עתר לתשלום דמי פגיעה עקב מצבו הכלכלי הקשה.

2. בכתב ההגנה נטען שהתביעה מוקדמת שכן טרם הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי להענקה מטעמי צדק.

3. התובע פנה למל"ל בתביעה להענקה מטעמי צדק.

על פי הודעת המוסד לביטוח לאומי לתיק מיום 04/07/06, התביעה נדחתה.

4. התובע לא התייצב לדיון שנקבע ליום 04/09/06 בפני הנשיאה השופטת עליה פוגל ותביעתו נמחקה.

5. לבקשתו, בוטלה המחיקה בהחלטת הנשיאה מיום 07/03/07, בשא 4332/07.

6. ביום 26/04/07, בעקבות ישיבת קד"מ בפני כב' השופטת לויט, הגיש התובע הודעה לפיה הוא עומד על התביעה, מן הטעם שבמהלך 36 חודשים שבהם נטען לפיגור בתשלומים, ביצע הוא תשלומים על חשבון החוב.

7. לאחר קבלת עמדת הנתבע, הועבר התיק לשמיעת הוכחות, כאשר הפלוגתא היא:

"האם בדין נדחתה תביעתו של התובע לדמי פגיעה (בגין פגיעה מיום 09/08/00) מחמת חוב בתשלום דמי ביטוח כשהפיגור בתשלום עלה על 36 חודשים, על פי סעיף 366 לחוק הביטוח הלאומי...
בנוסף, האם כדין נדחתה תביעתו של התובע להענקה מטעמי צדק בעניין זה."

8. מטעם התובע הוגשה תעודת עובד ציבור מיום 04/09/07 בה נאמר:


"חובו של הנ"ל לתאריך 09/08/00, עמד על סך 31,154 ₪.
עומק פיגור החוב היה מעל 60 חודשים ועל כן היתה שלילת זכאות מלאה.... דמי פגיעה.
פיגור זה בדמי ביטוח מתייחס לתקופה 6/95-6/00, בה חויב כעצמאי. "

9. תעודה נוספת הוגשה ביום 25/09/07 ובה נאמר:

"בתוך 36 חודשים שקדמו ליום הפגיעה, לא שולמו דמי ביטוח.
התשלום האחרון ששולם לפני הפגיעה הוא קיזוז מקצבת מילואים בתאריך 22/5/95.
קיימים זיכויים שמקורם בהפרשי שומה לשנים 96, 97 וזיכויי מקדמות (ביטול חיובים) ל- 1/97-12/97 ול- 1/98-12/98. זיכויים אלה אינם תשלומים, אלא ביטולי חיובים, אשר נלקחו בחשבון בעת חישוב החוב ליום הפגיעה. "

10. התובע הגיש תצהיר עדות ראשית.


לטענתו, שולם סכום חלקי על חשבון החוב במהלך 36 החודשים שקדמו לתאונה.

כן העיד כי ביום 17/10/04 הסדיר את מלוא החוב למוסד לביטוח לאומי ושילם סך 61,300 ₪.

11. ביום 09/03/08 נחקרה מוסרת תעודת עובד ציבור, גב' קטי קלר.

כך העידה:


"כאשר יש לפלוני פיגור בתשלום דמי ביטוח ונכנס כסף ממקור כלשהו, מקיזוז, מהחזרי מקדמות, מתשלום, לשאלתך למה זה נזקף אני משיבה שלפי סע' 354 זה נזקף על חוב קודם".

העדה התבקשה להבהיר מה הם אותם זיכויים שנרשמו לזכות התובע והשיבה:

"זיכויי מקדמות זה ביטול דמי ביטוח לשנה מסויימת. לא נכון להגיד שהמבוטח שילם יותר וקיבל קרדיט אלא ביטול מקדמה של חודשים מסויימים. ביטול טוטאלי. המבוטח כאן לא שילם בכלל. התשלום האחרון שלו היה קיזוז מתגמולי מילואים בשנת 95. הפגיעה היתה בשנת 2000... ".

לאחר מכן חזרה והבהירה שבמקרה של התובע, לא היה כל תשלום אלא רק זכויים, שיורדים מסך כל החוב.

לדבריה:

"למבוטח נשלח פנקס שהוא למעשה חובו בדמי ביטוח לשנה השוטפת לפי שומה שכבר היתה קיימת במערכת ונכון שלפי זה נקבעים דמי הביטוח ונכון שכל עוד הוא לא משלם זה חוב. מגיעים בסוף השנה השומות הסופיות ממס הכנסה ומתברר שהשומה שלו היתה נמוכה יותר ממה ששיערנו ולכן גם דמי הביטוח היו צריכים להיות נמוכים יותר. במצב כזה החוב שהיה לו היה חוב גבוה לפי השומה המלאה ומסתבר שהוא היה אמור לשלם פחות ולכן החוב קטן".

12. התובע נשאל והשיב שהוא אישית לא נתן שיק או תשלום למוסד לביטוח לאומי בתקופה השנויה במחלוקת.

13. הצדדים הגישו סיכומים בכתב.

לאחר עיון בחומר שבתיק, להלן פסק הדין.

14. סעיף 366 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) קובע כדלקמן:

"366 (א) קרה מקרה המזכה לגמלה וקיים אותה שעה חוב של דמי ביטוח והפיגור בתשלומו הוא בעד תקופה העולה על 12 חודשים, ינהגו כך:
(1) בפיגור שאינו עולה על 18 חודשים – תשולם הגמלה פחות רבע.
(2) בפיגור העולה על 18 חודשים ואינו עולה על 36 חודשים – תשולם הגמלה פחות חצי.
(3) בפיגור העולה על 36 חודשים – לא תינתן גמלה לא בכפוף ולא בעין ...".

15. התובע אישר בעדותו שלא שילם כסף למוסד לביטוח לאומי, במהלך התקופה של 36 חודשים קודם לתאונה.

16. משכך, נותר לדון באותם זיכויים המופיעים בתעודת עובד ציבור, בחודשים שונים במהלך התקופה הרלבנטית.
כפי שהעידה גב' קלר מוסרת תע"צ, מדובר בעדכונים עקב קבלת שומות ממס הכנסה אודות הכנסתו של התובע.
העובדה שבחודש מסויים נזקף לחובתו סכום מסויים ובשנה לאחר מכן תוקן הסכום עקב עדכון השומה, אין משמעה "תקבול".

אמנם העדה טענה שיכול להיות מצב שבו עדכון החוב נעשה בעקבות קרדיט שניתן למבוטח, אולם הובהר שלא זה המקרה של התובע, וכי במקרה של התובע מדובר אך ורק בעדכוני החוב עקב עדכוני שומה.

17. במיוחד אמורים הדברים לאור הקביעה בעניין דב"ע לג/169-0 המוסד לביטוח לאומי נ' דניאל בצלאל, פד"ע ה 57, שם נקבע כי המבחן הוא בעד כמה זמן נמשך הפיגור.

18. ב"כ התובע טוען כי מדובר בחוק סוציאלי וככזה יש לפרשו.


על כך נאמר בעניין דב"ע נז/150-0 אברהם מוזס נ' המוסד לביטוח לאומי , פד"ע לד 102:

"... אין ספק כי תכלית חקיקתו של החוק הסוציאלי העיקרי ..., חוק הביטוח הלאומי, הינה – חלוקת הגמלאות לסוגיהן על פי קריטריונים סוציאליים ...
אותה חלוקה, שהיא כאמור תכלית החוק, לא תוכל להעשות ללא גביית כספים מכלל ציבור המבוטחים. הגבייה והחלוקה קשורים קשר בל ינתק זה בזה, כצבת בצבת עשויה למילוי תכליתו הסוציאלית של החוק. באין גביה אין חלוקה, אין חוק ואין תכלית החוק ...".

19. במקרה הנדון, נמנע התובע מלשלם דמי ביטוח, במלואם או חלקם, במשך תקופה של מעל 36 חודשים קודם לתאונה.
המחוקק קבע מדרג לגבי אלה המפגרים בתשלום החוב.
במקרה של התובע, שבו הפיגור עולה על 36 חודשים, קבע המחוקק כי לא תשולם הגמלה כלל.
על פי תכלית החוק כפי שהובאה לעיל, מדובר בקביעה סבירה ביותר.

העובדה שבמספר מועדים פחת החוב עקב שינוי בשומה, אין משמעה תקבול או תשלום מצידו של התובע, ולא נכון יהיה לראות בה כזו.

20. נוכח האמור, דין התביעה להדחות.

21. התובע לא טען דבר בסיכומיו לעניין הענקה מן הצדק.
למעלה מהדרוש יאמר שהתובע לא הוכיח את הטעון הוכחה כמפורט בסעיפים 3 ו- 4 לתקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק) התשל"ה – 1975.

22. סוף דבר, התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול חוב ביטוח לאומי

 2. אסטמה קלה ביטוח לאומי

 3. בדיקת תלות ביטוח לאומי

 4. העברת תיק ביטוח לאומי

 5. בעיות עור ביטוח לאומי

 6. אישור העסקה ביטוח לאומי

 7. אי ספיקת לב ביטוח לאומי

 8. אוטוסקלרוזיס ביטוח לאומי

 9. ביטול תביעה לביטוח לאומי

 10. אוסטאוארטריטיס ביטוח לאומי

 11. אם חד הורית שגרה עם בן זוג

 12. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 13. התיישנות תשלום ביטוח לאומי

 14. אי הגשת ערר בזמן ביטוח לאומי

 15. בקשה למחיקת חוב לביטוח לאומי

 16. התפטרות בדין מפוטר ביטוח לאומי

 17. תביעה בגין אלרגיה (ביטוח לאומי)

 18. ההתיישנות להגשת תביעה ביטוח לאומי

 19. אי שיתוף פעולה עם חוקר של ביטוח לאומי

 20. בקשת ביטוח לאומי להגיש רשימת מעסיקים

 21. טענה כי הנהלים שקבע ביטוח לאומי הינם מפלים

 22. תקנה 11 לתקנות הביטוח לאומי (מקדמות), התשמ"ד-1984

 23. נדחתה תביעה לחייב את ביטוח לאומי לסייע לו במימון כספי לצרכים שונים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון