ביטול תוספת תלויים

1. הוגשה תביעה בעקבות חוב שנוצר לתובע בקצבת נכות, עקב הכנסות של בת זוגו.


2. הנתבע הגיש תעודת עובד ציבור בה נכתב:
"בעקבות שני עדכוני הכנסות אוטומטים ע"י המשרד הראשי נוצר חוב בתיקו של הנ"ל.
עודכנו הכנסות אשתו החל מ- 1.08 ועד היום ונשללה כל התוספת עבורה.
ההכנסה המאפשרת קבלת תוספת עבור בת זוג הינה 4,368 ₪ ל- 1.08, 4,519 ₪ ל- 1.09, 4,569 ₪ ל- 1.10 ו- 4,735 ₪ ל- 1.11.
הכנסות הגב' עברו את הסכומים הנ"ל ע"כ נוצר חוב לתקופות הנ"ל.
הנכה הגיש בקשה לביטול חוב ב- 7.9.10.
ב- 5.5.11 הוחלט בוועדה לביטול חוב לאשר ביטול של 30% מגובה החוב סך של 8,058 ₪.
גובה החוב המקורי 33,060 ₪ לתקופה מ- 7.10 – 1.08.
הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות 8,058 ₪.
עדכון הכנסות נוסף ע"י המשרד הראשי לתקופה מ- 31.7.11 – 9.10 הגדלה נוספת של 12,055 ₪.

גובה החוב נכון להיום 30,860 ₪.
החוב ינוכה ב- 10% מהקצבה.
מצורפת החלטהת הועדה לביטול חובות".

3. בדיון מיום 9.01.12 פרטו התובע ורעייתו את המצוקה אליה נקלעו, עקב כך שלא ידעו על הוראות החוק שלפיה עליהם לדווח על הכנסות בת הזוג וכן על קיומה של הגבלה בשיעור ההכנסה.
לטענתם, אשת התובע מקבלת תלוש משכורת מדי חודש ושכרה מדווח למוסד לביטוח לאומי ולא היתה כל הצדקה לכך שלא היה ידוע במוסד לביטוח לאומי על כך שהיא עובדת, עד לבדיקה שנעשתה.
התובע ביקש שחובו יבוטל כליל. לטענתו, עקב מצוקה כלכלית קשה שלו ושל משפחתו, אינו מסתפק בביטול של 30% מהחוב כפי שנקבע במוסד לביטוח לאומי.


4. בטרם מתן פסק הדין, ביקשנו שתוגש לתיק החלטת הועדה לביטול חובות בעניינו של התובע.
להלן נוסח ההחלטה מיום 15/8/11:
"במענה לפנייתך לפניות הציבור הריני להשיבך:
ב- 11 לינואר 2011 פנית למחלקתנו וביקשת למחוק את החוב.
בשל כך, העברנו את בקשתך לוועדה לביטול חובות שדנה בעניינך ואישרה ביטול של 30% מהחוב ואכן החוב קטן.
בעקבות כך, אנו ננכה את חובך בשיעור 10% (הניכוי המינימלי האפשרי).
נכון להיום, גובה החוב הינו בסך 20,860 ₪".

5. לאחר ששמענו את טענות הצדדים ועיינו בחומר שבתיק, להלן פסק הדין.

6. סעיף 200 (ג) לחוק הביטוח הלאומי קובע:
"היו לנכה תלויים שהם תושבי ישראל, תשולם לו בעדם, בנוסף לקצבה החודשית המלאה, תוספת תלויים כדלקמן:
ג. בעד בן זוג שהכנסתו אינה עולה על סכום הנקוב בפרט 1 שבלוח ט' – 12.5% מהסכום הבסיסי...".

7. התובע קיבל תוספת תלויים לקצבתו, במשך מספר השנים.

8. במסגרת עדכוני הכנסות שמתבצעים במל"ל בתקופות שונות, התברר שאשת התובע עבדה בחלק מהתקופה וכי שכרה עלה על הסכום שנקוב בסעיף 200 (ג) הנ"ל.
9. בנסיבות אלו, נדרש התובע להשיב סכומים שקיבל בגין תוספת תלויים, כמפורט בתעודת עובד ציבור.

10. במסגרת בקשה לביטול חוב שהגיש התובע, הוחלט בוועדה לביטול חובות לבטל 30% מהחוב, סה"כ 8,058 ₪.

11. החלטת המוסד לביטוח לאומי לחייב את התובע להשיב את הסכומים שקיבל בגין תוספת תלויים, ניתנה כדין ובהתאם להוראות החוק.

12. על פי הוראות החוק, חובה על התובע לדווח על כל שינוי במצבו או במצב בני משפחתו, שיש לו השלכה על שיעורי הזכאות לקצבה.
שעה שאשת התובע החלה לעבוד, היה על התובע לדווח על כך על מנת לאפשר בדיקת השאלה האם הוא זכאי עדיין לקצבת תלויים לאור גובה הכנסות האשה.
משלא עשה כן ומשהדבר התגלה על ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת בדיקה שגרתית, המל"ל פעל כדין כאשר חייב את התובע להשיב סכומים ששולמו לו שעה שלא היה זכאי להם.
טענת התובע כי העסקת אשתו דווחה לביטוח לאומי, אין בה די. החובה לדווח על כל שינוי במצב התעסוקתי, מוטלת על התובע. משלא דיווח, עליו להשיב את הסכומים שקיבל.

13. התובע מלין בין השאר על כך שהועדה לביטול חובות החליטה להפחית 30% מהחוב בלבד.
החלטה זו נתונה לשיקול דעת המוסד לביטוח לאומי.
לאור העובדות שהתבררו הפנינו, לא מצאנו לנכון להתערב בהחלטת הועדה.

לצדדים זכות ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון