ביצוע שטר עמותה

א. מהות הבקשה

1. המבקשת היא עמותה הרשומה כדין שכרה בזמנו נכס הנמצא ברחוב חפץ חיים 29 בירושלים (להלן: הנכס) מאת המשיב 1, שהוא הקדש רשום כדין (להלן: ההקדש).

2. ביום 28/4/96, נחתם בין העמותה להקדש הסכם לפיו הושכר הנכס לעמותה לתקופה של 20 שנה.

3. בן הצדדים פרץ סכסוך שהועבר להליכי בוררות. סופו של דבר, ניתן פסק דין, על ידי בית הדין הרבני הגדול המחייב את העמותה לפנות את הנכס. פסק דין זה, אושר, על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים (ה.פ. 2197/03).

4. בעקבות כך, נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד העמותה, ונמסרה לעמותה הודעת פינוי ליום 18/5/04.

5. ביום 5/5/04, הגישה עמותה תביעה נגד ההקדש, בהליך העיקרי בתיק זה, לפיה נטען כי ההקדש חייב לעמותה סך של 450,000 ש"ח, וזאת מכח ההסכם שנחתם. לטענת העמותה נקבע מפורשות בהסכם כי העמותה השקיעה בנכס סך של 100,000 דולר, וכי אם "יוצרו צעדיה" יוחזר לעמותה הסכום האמור. (סעיף 3 להסכם).


6. עם הגשת התביעה ביקשה העמותה לעכב את ההליך הפינוי, כסעד ביניים.

7. העמותה טוענת כי על פי האמור בסעיף 3 להסכם נמסר לה שיק חתום על ידי מורשי חתימה של ההקדש, ללא תאריך וסכום, להבטחת תשלום הסך השווה ל - 100,000 דולר, וכי התברר לעמותה שהחשבון כיום אינו פעיל. לפיכך טוענת העמותה כי ההקדש אינו מקיים חיוביו, ועל כן יש להורות על עיכוב הליכי ההוצאה לפועל.

8. העמותה הגישה, בנוסף, מסמך מיום 30/5/04 עליו חתומים המשיב 2, שהוא אחד ממורשי החתימה של ההקדש, ומצד שני ראש העמותה, ממנו עולה כי ההקדש מסכים לכך שהפינוי יידחה עד ליום 18/2/05, תשולם שכירות של 2,000 דולר לתקופת הדחייה, התביעה "תוקפא", והתקבלה הצעה של המשיב 2 לפשרה עם העמותה לפיה ישולם סך של 70,000 דולר, שיועברו לעמותה בתשלומים. כמו כן נאמר כי התשלום יהיה באחריות המשיב 2, והוא ימסור שטר בטחון לישיבה. בעת הדיון הוצג שטר הנחזה להיות חתום על ידי המשיב 2, על סך 70,000 דולר, לטובת העמותה.

9. ההקדש טוען כי לאור כלל" סופיות הדין" כל ההליך לעניין הפינוי מוצה והסתיים, לאחר שפסק הבוררות אושר על ידי בית המשפט המחוזי. כמו כן נטען על ידי המשיב 2 כי לא חתם על המסמך מיום 30/5/04, ולא על שטר הבטחון, החתימות המופיעות שם אינן חתימותיו, ומעולם לא התחייב לדחות את מועד הפינוי, או לשלם לעמותה סכום כלשהו.

10. כערובה לעיכוב הפינוי, הופקדה על ידי העמותה ערבות בנקאית על סך של 100,000 ש"ח.

ב. מהות הדיון


11. לצורך הדיון בשאלה זו אצא מנקודת ההנחה כי המשיב 2, שהוא מורשה חתימה של ההקדש אכן חתם על המסמך מיום 30/5/04 ועל שטר הבטחון, למרות שעניין זה טעון בדיקה סופית.

12. יחד עם זאת, הבקשה היא לעכב ביצוע פסק דין חלוט, שלא ניתן יותר לערער עליו.


13. לא שמעתי מהעמותה טענה כלשהי, לכך, שעניין הפיצוי הנטען על ידה, לא עלה במסגרת הליכי הבוררות, מכל מקום, אין בטעוני העמותה התייחסות כלשהי לעניין זה.

14. יתר על כן, בפסק דינו של בית הדין הרבני האזורי, קיימת התייחסות להשקעות ההקדש, וכך נאמר שם:

"מן האמור אנו רואים שגם הנתבעת הבינה שההשקעות שביצעה במקום, לטענתה, אינם נחשבים בשום אופן לתשלום מראש בגין השימוש במקום...".

15. משמעות הדברים היא כי נושא ההשקעות או ההשבחות בנכס עלה בצורה כזו או אחרת, בעת מהלך הבוררות, וגם מטעם זה אינו יכול לשמש היום עילה לעיכוב ביצוע הפינוי.

16. סמכות ותום לב - איני סבור כי לבית משפט זה הסמכות להורות על עיכוב ביצוע פסק דין סופי, שאושר בבית המשפט המחוזי. לעניין זה ארחיב מעט.

בין הצדדים התנהלה תביעה קודמת בבית משפט השלום בירושלים. (ת.א. 2850/95). במסגרת אותו הליך נחתם הסכם בין הצדדים (הוגש מטעם ההקדש), ביום 22/2/96. על פי אותו הסכם הגיעו הצדדים לפשרה, כפי שפורטה בהסכם.

בסעיף 10 להסכם נאמר:

"אם יתגלעו בין הצדדים חו"ח בעתיד חילוקי דעות בקשר להסכם זה, למעט תביעה לפינוי, הם ממנים בזה את בית הדין הרבני האזורי בירושלים לבורר בתביעות אלה".

17. אולם בעת שהופיעו הצדדים לפני בית הדין הרבני האזורי, (פרוטוקול הדיון נספח ג'), הסכימו כי במסגרת הליכי הבוררות, ידון בית הדין גם בתביעת הפינוי.

18. משמעות הדברים היא, כי חרף ההסכם שנחתם בבית משפט השלום, העניקו הצדדים בהסכמה, סמכות לבורר לדון בנושא הפינוי. מכאן, הפך עניין זה,, לנושא לדיון בפני בורר שמונה לצורך כך על ידי הצדדים. היינו עניין הפינוי, והתביעה כולה, עברה לבוררות, שלא דרך מינוי בית משפט השלום, ועל כן, אושר פסק הבוררות בבית המשפט המחוזי. מכאן, שלבית משפט השלום, אין יותר סמכות לדון בנושא הפינוי, או בבקשה לעיכוב הפינוי שנובע מהאמור בפסק הבוררות שאושר כאמור.

19. יש להעיר, כי העמותה, בכתב התביעה שלפני ובבקשה לסעד זמני, לא פרטה כלל כי פסק דינו של בית הדין הרבני האזורי הוא פסק בוררות, לא צירפה את פסק הדין, ולא גילתה כי פסק דין זה אושר בבית המשפט המחוזי, כפסק בוררות. כל שנאמר היה כי בין הצדדים פרץ סכסוך באשר למהות השמוש בנכס ובסופו של דבר ניתן פסק דין על ידי בית הדין הרבני האזורי המחייב את העמותה לפנות את הנכס.

20. לעניות דעתי, מדובר בהסתרה של עובדות מהותיות, ונראה כי אילו היו נטענות בבקשה, ספק רב אם היה ניתן צו זמני. וודאי שלנוכח התמונה שהתגלתה היום, יש לקבוע כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב, מאחר והעובדות והמסמכים המהותיים לא צורפו לבקשה.

21. לפיכך, יש לקבוע כי בית משפט השלום נעדר סמכות לדון בקשה לעיכוב ביצוע הפינוי, וכי הבקשה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים. ועל כן, דינה להדחות מטעמים אלה.

ג. נזקי ההקדש

22. עקב מתן הצו הזמני, בוטל מועד שנקבע לפינוי. ההקדש נאלץ לשלם סך של 6,200 ש"ח עבור ההכנות שנעשו לפינוי מהנכס.

23. לאור דברי לעיל, זכאי ההקדש להחזר סכום זה.

ד. משמעות המסמך מיום 30/5/04


24. לטעמי אין למסמך האמור משמעות כלשהי, ובוודאי לא בהליך שלפני, שכן כאמור אין לבית משפט השלום סמכות לעכב את ביצוע פסק הדין.

25. לכל היותר, יתכן והיה מקום להגישו במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, או בהליך אחר כלשהו. יתר על כן, נפקותו של מסמך זה מוטלת בספק שכן לכל אורך הדרך, כעולה מהמסמכים שהוצגו לפני, לרבות שיק שניתן בזמנו לעמותה, את ההקדש מחייבות שתי חתימות של מנהלי ההקדש. על המסמך מיום 30/5/04 חתום המשיב 2 בלבד, וספק רב אם חתימה זו יש בה כדי לחייב את ההקדש.

סוף דבר

26. לאור דברי לעיל, הבקשה נדחית. הצו שניתן ביום 17/5/04, בטל. העמותה תישא בהוצאות ההקדש בסכום כולל של 15,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין. הסכום ינוכה מסכום הערבות הבנקאית. עו"ד כהן מוסמך לפעול למימוש הערבות, ולנכות מתוך סכום הערבות את סכום ההוצאות כפי שנקבעו לעיל.

27.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביצוע שטר ערבות

 2. ביצוע שטר עמותה

 3. התיישנות ביצוע שטר

 4. התיישנות לביצוע שטר

 5. ביצוע שטר חוב לביטחון

 6. ביצוע שטר שנוי במחלוקת

 7. אגרת התנגדות לביצוע שטר

 8. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 9. בוררות התנגדות לביצוע שטר

 10. ביצוע שטר חוב הסכם שכירות

 11. אי הגשת התנגדות לביצוע שטר

 12. טענת זיוף התנגדות לביצוע שטר

 13. ביצוע שטר ביטחון בהוצאה לפועל

 14. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 15. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 16. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 17. אי התנגדות לביצוע שטר מעשה בית דין

 18. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 19. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. ביטול החלטה בהעדר התייצבות התנגדות לביצוע שטר

 21. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 22. תביעה לביצוע שטר חוב פתוח להבטחת חוב בגין מכירת חלב

 23. בקשות ללשכת ההוצאה לפועל לביצוע שטרות עם קבלת התנגדות

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון