ביקורת שיפוטית מעבידים


1. המערערת (להלן: הקופה) הגישה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (סגנית הנשיאה לאה גליקסמן ונציגי הציבור מר שלמה פרלוב וגב' רות אסרף-באני, עב 7272/09) בה נקבע כי נפלו פגמים בהתנהלותה של "הוועדה לבחינת טכנולוגיות ותרופות מחוץ לסל במקרים דחופים" (להלן: ועדת החריגים) הפועלת בקופה, באופן המצדיק את השבת עניינו של המשיב 1 לפתחה, ומימון עלות הטיפול התרופתי מיום הגשת התביעה ועד למתן החלטה סופית בעניינו.

2. המערערת הגישה בקשה כי אעשה שימוש בסמכותי שבסעיף 20(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק בית הדין לעבודה או החוק) ואורה על קיום הדיון בפני הרכב מורחב. לטענתה, הערעור דנא מעלה שאלה משפטית, אשר לה השלכות על כלל תושבי מדינת ישראל המובטחים בקופות החולים השונות, ומצדיקה את הרחבת המותב.
המדינה מתנגדת להרחבת המותב, באשר לטענתה, אין הסוגיה העולה בערעור דנא שונה מהסוגיות העולות בהליכים שונים הבאים בפני בתי הדין לעבודה בתחום ביטוח הבריאות הממלכתי, שעניינם בזכויות מבוטחים במישור יחסיהם עם קופת החולים ולהתנהלותה של ועדת החריגים בה.

3. לאחר שנתתי דעתי לבקשה, לא מצאתי לנכון לקבלה. סעיף 20 לחוק קובע כדלקמן:
20.(א)בית הדין הארצי ידון -
(1) בענינים שהוא דן בהם לפי סעיף 25(1) - בשבעה, שהם שלושה שופטים, שני נציגי עובדים ושני נציגי מעבידים;
(2) בערעור על פסק דין של בית דין אזורי לפי סעיף 24(ב) - שלושה כאמור בסעיף 26(ב);
(3) בענינים אחרים - בחמישה, שהם שלושה שופטים, נציג עובדים ונציג מעבידים, זולת אם החליט נשיא בית הדין, לפני תחילת הדיון, על הרכב של שבעה, אם על פי בקשת בעל דין ואם מיזמת עצמו, ולאחר שראה כי יש בענין שאלה כללית של כלכלה או של יחסי עבודה; אין אחר החלטתו זו ולא כלום.


הצדדים חלוקים ביניהם באשר לפרשנות שיש לתת לסעיף 20(א)(3). לדעת המדינה, המדובר בהרכב כאמור בסעיף 20(א)(1), לאמר, שלושה שופטים וארבעה נציגי ציבור. לעומתה, סבורה המערערת כי הסמכות מקנה לנשיא אפשרות לקבוע מותב הכולל חמישה שופטים ושני נציגי ציבור.
במקרה שלפני, לא מצאתי כי לשם הכרעה בבקשה שלפני, יש להידרש למחלוקת הזו שבין הצדדים. השאלה המונחת לפתחו של בית הדין הארצי עניינה בערעור על פסק דין של בית דין אזורי אשר הורה על השבת עניינו של המשיב לפתחה של ועדת החריגים, תוך ציון הפגמים שנפלו בהתנהלותה של הועדה שדנה בעניינו. לא מכבר, נאמר על ידי בית דין זה כדלקמן:

"החלטות ועדת החריגים כפופות, מעצם טיבן, לביקורת שיפוטית של בתי הדין לעבודה. ביקורת שיפוטית זו - כמו כל ביקורת שיפוטית על החלטות מינהליות או מקצועיות - מכוונת להיבטים המשפטיים של עבודת הוועדה. כך, יכול בית הדין לבחון אם פעלה הוועדה במסגרת הסמכות שנקבעה לה, תוך הענקת פרשנות למסגרת ההוראות מכוחן היא פועלת. בית הדין מוסמך לבחון אם הוועדה פועלת בהגינות, בשוויון, בסבירות. בית הדין מוסמך - ככל שהוא מתבקש לכך - גם לבחון את סבירותה של הוראה תקנונית או אמת מידה המופעלת על ידי הוועדה, ככל שאלה פוגעים בעקרונות המשפטיים עליהם אמון בית הדין. מכאן שבית הדין יימנע מלבחון שיקולים רפואיים, מינהליים או תקציביים הנתונים - מעצם טיבם - לשיקול דעת הוועדה. כך, לא יתערב בית הדין בשיקולים הנוגעים למדיניותה ולקווי פעילותה של הוועדה וככלל לא ימיר את שיקול דעת הועדה בשיקול דעתו."1

1 ראו: עע205/08 שירותי בריאות כללית – אילן טיירו ז"ל טרם (פורסם, 9.11.2009), להלן: פרשת טיירו.

= 2 =

בית דין זה, כערכאת ערעור, נדרש בהליך דנא, לבחון את פסק דינו של בית הדין האזורי, אשר ניתן על יסוד הסמכות המוקנית לו להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטת ועדת החריגים כאמור. מדובר בשאלה אשר דומות אליה באו לפתחו של בית דין זה בעבר, מתוקף סמכותו להפעיל ביקורת שיפוטית כאמור, וכן מתוקף סמכותו הייחודית לדון בתביעות מבוטחי קופות החולים לקבלת תרופות וטיפולים רפואיים שונים, כאמור בסעיף 54(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. הליכים אלו בעבר ניודנו בפני מותב של חמישה שופטים 2, ואין בשאלה העולה בהליך דנא כדי לעמוד בתנאים אשר עמדו בבסיס הקניית הסמכות המוקנית בסיפא לסעיף 20(א)(3) לחוק.

5. סוף דבר – הבקשה נדחית. הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון בעת פסיקת ההוצאות בערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיהוי המעביד

 2. התיישנות מעסיק

 3. אישור העסקה ממעסיק

 4. אי החזרת ציוד למעביד

 5. ביקורת שיפוטית מעבידים

 6. אחריות לשמירה על רכוש של המעביד

 7. התפטרות מצב בריאותי ללא ידיעת המעסיק

 8. יש לראות במטופל הסיעודי את מעסיקו של המטפל הזר

 9. האם התפטרה בשל צעקות שספגה ממעבידה או שפוטרה ?

 10. האם יש לראות את שתי הנתבעות כמעסיק אחד הפועל בענף הדפוס ?

 11. לטענת המעביד, התובע הוא שהתפטר מעבודתו, לאחר שחדל להתייצב במקום העבודה

 12. טענת עובדת כי המעסיק התפרץ בזעם ובצרחות רמות בנוכחות לקוח קרא לעובדת "מטומטמת"

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון